ĐỀ MỤC 4&5: CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI VÀ CÁCH RIÊNG SÁCH BÁO - TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN (Điều 822 - 833)

ĐỀ MỤC 4: CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI VÀ CÁCH RIÊNG SÁCH BÁO

Điều 822

#1.Khi sử dụng quyền riêng của Giáo Hội để chu toàn nhiệm vụ của mình ,các vị chủ chăn của Giáo Hội  phải cố gắng dùng các phương tiện truyền thông xã hội.

#2. Chính các vị chủ chăn ấy phải lo dạy các tín hữu biết bổn phận của họ là phải cộng tác thế nào để tinh thần nhân bản và Kitô giáo làm sinh động việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội.

#3. Tất cả mọi Kitô hữu, nhất là những người tham gia cách nào đó vào việc tổ chức hay sử dụng các phương tiện ấy, phải quan tâm giúp đỡ sinh hoạt mục vụ thế nào để Giáo Hội thi hành nhiệm vụ của mình cách hữu hiệu qua các phương tiện  ấy.

Điều 823

#1. Để bảo tồn sự toàn vẹn của đức tin và phong hóa các chủ chăn của Giáo Hội  có bổn phận và có quyền liệu sao cho các tác phẩm hay việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội không phương hại đến đức tin hay phong hóa của các Kitô hữu; các ngài cũng có bổn phận  và có quyền đòi kiểm duyệt những tác phẩm liên quan đến đức tin hay phong hóa do các Kitô hữu đề nghị xuất bản và loại bỏ những tác phẩm nguy hại cho đức tin ngay lành và cho thuần phong mỹ tục.

#2. Bổn phận và quyền được nói đến ở #1 thuộc về các Giám Mục, cách riêng rẽ cũng như khi họp nhau trong các công đồng địa phương hay trong các Hội Đồng Giám Mục, với các Kitô hữu đã được trao cho các ngài coi sóa, nhưng bổn phận và quyền đó thuộc về quyền bính tối cao của Giáo Hội, đối với tòa thể dân Chúa.

Điều 824

#1. Trừ khi đã ấn định cách khác,Đấng Bản Quyền địa phương cho phép xuất bản sách hoặc phê cuẩn sách để xuất bản, theo các điều của đề mục này, là Đấng Bản Quyền địa phương của tác giả hoặc Đấng Bản Quyền  địa phương tại nơi xuất bản sách.

#2. Những quy định về sách được ấn định trong các điều của đề mục này được áp dụng cho tất cả mọi tất phẩm được dự định  xuất bản, trừ khi đã thấy rõ cách khác.

Điều 825

#1. Chỉ được xuất bản sách Thánh Kinh với sự phê chuẩn của Tông Tòa hoặc của Hội Đồng Giám Mục; cũng vậy để xuất bản các bản dịch Thánh Kinh bằng tiếng bản xứ, các bản dịch ấy phải được chính nhà chức trách đó phê chuẩn và đồng thời phải có nhũng chú giải cần thiết và đầy đủ.

#2. Với phép của Hội Đồng Giám Mục, các Kitô hữu Công giáo  có thể soạn và xuất bản những bản dịch Thánh Kinh  với nhũng chú giải  thích hợp, kể cả với sự cộng tác của các anh em ly khai.

Điều 826

#1. Phải giữ các quy định  của các điều 838 về các sách phụng vụ.

#2. Để tái bản các sách phụng vụ và các bản dịch của sách phụng vụ tiếng bản xứ hoặc một phần của các sách ấy, thì phải chắc chắn là các sách ấy phù hợp với sách xuất bảnđã được phê chuẩn do  lòi chứng thực của Đấng Bản Quyền địa phương tại nơi xuất bản sách.

#3. không được xuất bản các sách kinh để các tín hữu dùng chung hoặc riêng, nếu không có phép của Đấng Bản Quyền địa phương.

Điều 827

#1.Để xuất bản các sáh giáo lý, hoặc các tác phẩm khác liên quan đến việc giảng dạy giáo lý, hoặc các bản dịch của các sách ấy, phải có sự phê chuẩn của Đấng Bản Quyền địa phương, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 775 #2.

#2. Trừ khi đã được xuất bản với sự phê chuẩn của nhà chức trách có thẩm quyền của Giáo Hội, hoặc được nhà chức trách nầy chuẩn  nhận sau khi xuất bản, các sách bàn bàn về những vấn đề liên quan đến Thánh Kinh, thần học, giáo luật , giáo sử hay các môn học về tông giáo hay luân ký, không được sử dụng như là những bản văn căn bản để giảng dạy trong các trường tiểu học, trung học hoặc cao học.

#3. Nên  trao cho Đấng Bản Quyền kiểm duyệt các sách bàn về đến những vấn được đề nói đến ở #2, cho dù các sách  đó không được dùng  làm bản văn để giảng dạy, cũng như những tác phẩm có nội dung liên quan đặc biệt đến tôn giáo hay sự đứng đắn của phong hóa.

#4. NHững sách hay những tác phẩm khác bàn về những vấn đề tông giáo hay luân lý không thể được trưng bày, bán hoặc phát trong các nhà thờ hay nhà nguyện, nếu các sách ấy  đã không được nhà chức trách có thẩm quyền của Giáo Hội cho phép xuất bản hoặc đã không được nhà chức trách ấy chuẩn nhận sau khi xuất bản.

 Điều 828

Không được phép tái bản những bộ sưu tập, các sắc lệnh và văn kiện đã được nhà chức trách Giáo Hội xuất bản, nếu không được chính nhà chức trách ấy cho phép trước, và nếu không tuân giữ cácđiều kiện do chính nhà chức trách ấy đặt ra.

Điều 829

Việc phê chuẩn hay việc cho phép xuất bản một tác phẩm  chỉ có giá trị đối với nguyên bản, chứ không có giá trị  đối với các la62nta1i bản khác hay cho các bản dịch.

Điều 830

#1. Tuy mỗi Đấng Bản Quyền có toàn quyền trao về việc kiểm duyệt  các sách cho những người được ngài chuẩn nhận, nhưng Hội Đồng Giám Mục có thể lập danh sách kiểm duyệt viên trổi vượt về kiến thức, về đạo lý ngay lành  và về không ngoan , để phục vụ các tòa giám mục giáo phận, hoặc cũng có thể thiết lập một ban kiểm duyệt để các Đấng Bản Quyền  địa phương có thể tham khảo ý kiến.

#2.Khi thi hành nhiệm vụ của mình , kiểm duyệt viên phải loại bỏ  mọi thiên vị và chỉ cần chú ý đến học thuyết của Giáo Hội  về đức và phong hóa mà thôi, như đã được huấn quyền của Giáo Hội trình bày.

#3. Kiểm duyệt viên phải cho biết ý kiến  mình bằng văn ản, nếu là ý kiến thuận, thì Đấng Bản Quyền phải cho phép xuất bản, theo sự phán đoán khôn  ngoan của mình, bằng cách ghi rõ tên mình , cũng như ngày và nơi cho phép; nếu Đấng Bản Quyền không cho phép xuất bản, thì ngài phải thông báo cho tác giả biết các lý do từ  chối.

Điều 831

#1. Khi các Kitô hữu không được viết gì trong các nhật báo, tập san, tạp chí định kỳ thường công khai đã kích đạo Công giao hoặc thuần phong mỹ tục, nếu không có một lý do chính đáng và hợp lý, còn các giáo sĩ và các thành viên của hội dòng chỉ viết khi có phép của Đấng Bản Quyền địa phương mà thôi.

#2. Hội Đòng Giám Mục ấn định những quy tắc về nhữngđiều kiện phải  có để cho phép các giáo sĩ và các thành viên của các hội dòng được tham gia vào các buổi phát thanh hoặc truyền hình bàn về những vấn đề liên quan đến học thuyết Công giáo hoặc phong hóa.

Điều 832

Để có thể xuất bản những tác phẩmđề cập đến nh74ng vấn đề tôn giáo hay luân lý, các thành viên của các tu hội dòng cũng phải có phép của Bề Trên cấp cao của mình chiếu theo hiến pháp.

ĐỀ MỤC 5:  TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

Điều 833

Những vị sau đây buộc phải đích thân tuyên xưng đức tin theo công thức do Tông Tòa phê chuẩn;

10tất cả những vị tham dự Công Đồng chung hay công đồng địa phương. Thượng Hội Đồng Giám Mục hay công nghị giáo phận, với quyền biểu quyết hay với quyền tư vấn, phải tuyên xưng đức tin trước mặt vị chủ tịch hoặc vị thụ ủy của ngài; còn vị chủ tịch phải tuyên xưng đức tin trước Công Đồng hoặc Thượng Hội  Đồng;

20những vị được vinh thăng Hồng Y phải tuyên xưng đức tin theo quy chế của Hồng Y đoàn;

30tất cả những vị được thăng chức Giám Mục; cũng như  những vị được đồng hóa với Giám Mục giáo phận phải tuyên xưng  đức tin trước mặt vị thủ ủy của Tông Tòa;

40Giám Quản giáo phận phải tuyên xưng đức tin trước ban tư vấn;

50các Tổng Đại Diện và các Đại Diện Giám Mục, cùng các Đại diện Giám Mục, cùng các Đại Diện tư pháp phải tuyên xưng đức tin trước mặt Giám Mục giáo phận hay vị thụ ủy của ngài;

60các cha sở , cha  giám đốc và các giáo sư thần học và triết học trong các chủng viện khi nhậm chức, các tiến chức phó tế, phải tuyên xưng đức tin trước mặt Đấng Bản Quyền địa phương hay  vị thụ ủy của ngài;

70 viện trưởng đại học dành cho giáo sĩ hay đại học Công giáo khi nhậm chức, phải tuyên xưng đức tin trước mặt vị Đại Chưởng Aán, hoặc nếu không có vị này, thì trước mặt Đấng Bản Quyền địa phương hay các vị thụ ủy của các ngài. Còn các giảng viên dạy các môn học liên quan đến đức tin hay luân lý trong bất cứ đại học nào, khi nhậm chức, phải tuyên xưng đức tin trước mặt viện trưởng, nếu vị này là tư tế, hoặc trước mặt Đấng Bản Quyền địa phương hay các vị thụ ủy của các ngài;

80các Bề Trên trong các hội dòng giáo sĩ và trong các tu đoàn tông đồ giáo sĩ phải tuyên xưng đức tin, chiếu theo quy tắc của hiến pháp.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây