PHẦN II: CƠ CẤU PHẨM TRẬT CỦA GIÁO HỘI - THIÊN 1: QUYỀN TỐI THƯỢNG CỦA GIÁO HỘI (Điều 330 - 367)

PHẦN II: CƠ CẤU PHẨM TRẬT CỦA GIÁO HỘI

THIÊN 1: QUYỀN TỐI THƯỢNG CỦA GIÁO HỘI

CHƯƠNG 1: ĐỨC GIÁO HOÀNG VÀ GIÁM MỤC ĐOÀN

Điều 330

Cũng  như do ý định của Thiên Chúa, thánh Phêrô và các Tông Đồ khác đã hình thành một hiệp đoàn  thế nào , thì Đức Giáo Hoàng Roma kế vị thánh Phêrô,và các Giám Mục, những người  kế vị các Tông Đồ, cũng liên kết với nhau như vậy.

TIẾT 1: ĐỨC GIÁO HOÀNG RÔMA

Điều 331

Giám  Mục của Giáo Hội Roma là người giử nhiệm  vụ Chúa đã trao ban cách đạc biệt cho thánh Phêrô , thủ lãnh của các Tông Đồ và  nhiệm vụ đó phải được truyền lại cho những người kế vị ngài, ngài là thủ lãnh của Giám Mục đoàn , là Đấng Đại Diện, Đức Kitô và là Chủ Chăn của toàn thể Giáo Hội trên trần gian; vì thế do nhiệm vụ mình, ngài có thường quyền tối cao, trọn vẹn, trực tiếp và phổ quát trong Giáo Hội, và ngài luôn luôn có thể tự do thi hành quyền ấy.

Điều 332

#1 .Đức Giáo Hoàng Rôma nhận lãnh quyền trọn vẹn và tối cao trong Giáo Hội do việc bầu cử hợp pháp mà ngài đã chấp nhận cùng với sự tấn phong Giám Mục. Vì thế vị nào đắc cử Giáo Hoàng mà đã có chức Giám, thì lãnh nhận quyền ấy ngay chính lúc ngài ưng nhận . Nhưng nếu vị đắc cử không có chức Giám Mục, thì ngài phải được tấn phong Giám Mục ngay lập tức.

#2.Nếu xảy ra trường hợp Đức Giáo Hoàng Rôma từ nhiệm, việc từ nhiệm phải đượctự do và phải được bày tỏ cách hợp thức thì mới hữu hiệu , nhưng không cần được bất cứ ai chấp nhận .

Điều 333

# 1.Do nhiệm vụ của ngài , Đức Giáo hoàng Rôma không những có quyền trên Giáo Hội phổ quát, mà còn có thường quyền tối cao trên tất cả các Giáo Hội địa phương và những hợp đoàn của các Giáo Hội ấy, quyền tối cao nầy đồng thời cũng và bảo đảm quyền riêng, thông thường và trực tiếp của các Giám Mục trong các Giáo Hội địa phương được trao phó cho các ngài coi sóc.

32. Khi chu toàn nhiệm vụ mục tử tối cao trong Giáo Hội ,Đức Giáo Hoàng luôn luôn hiệp thông với các Giám Mục khác cũng như  với Giáo Hội phổ quát; tuy nhiên, ngài có quyền xác định cách thức thi hành nhiệm vụ này, hoặc đơn phương,hoặc với  hiệp đoàn , tuỳ theo các nhu cầu của Giáo Hội.

#3. Không được kháng cáo và cũng không được thượng cầu chống lại một phán quyền hay  một sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng Rôma

Điều 334

Các Giám mục hổ trợ Dức Giáo Hoàng Rôma trong khi thi ngài thi hành nhiệm vụ,bằng cách cộng tác với  ngài dưới những hình thức khác nhau như Thượng Hội Đồng Giám Mục.Ngoài ra ngài còn được sự trợ giúp của các Nghị Phụ Hồng Y cũng như của những nhân vật khác và của những tổ chức khác nhau, tuỳ theo những nhu cầu của thời đại; nhân danh ngài và dưới ngài,,tất cả các nhân vật và các tổ chức này chu toàn nhiệm vụ đã được uỷ thác cho họ để mưu cầu thiện ích cho tất cả Giáo Hội, theo những quy tắc do luật ấn định.

Điều 335

Khi Toà Rôma  khuyết vị hoặc hoàn toàn bị cản trở,   thì không được thay đổi bất cứ điều gì trong việc lãnh đạo Giáo Hội phổ quát; nhưng phải tuân hành những luật lệ đặc biệt đã được ban hành cho những hoàn cảnh ấy.

TIẾT 2: GIÁM MỤC ĐOÀN

Điều 336

Giám Mục đoàn gồm đầu là Đức Giáo Hoàng và những chi thể là các Giám Mục do việc thánh hiến bằng bí tích và bởi sự hiệp thông phẩm trật với đầu và với các chi thể của hiệp đoàn, trong đó, đoàn Tông Đồ được duy trì mãi mãi , Giám Mục đoàn cũng hiệp nhất với vị thủ lãnh, và không bao giờ được thiếu vị thủ lãnh là chủ thể của quyền tối cao và trọn vẹn trong Giáo Hội phổ quát .

Điều 337

#1.Giám Mục đoàn thi hành quyền bính tr6en Giáo Hội phổ quát cách long trọng tại Công Đồng chung.

#2.Giám Mục đoàn thi hành chính quyền bính ấy qua hành động hiệp nhất của các Giám Mụctản mác khắp thế giới, một hành động như thế phải do Đức Giáo Hoàng yêu cầu hoặc được tự do chấp nhận, nhờ đó trở nên một hành động thực sự mang tính hiệp đoàn .

#3.Tuỳ nhu cầu Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng Rôma tuyển chọn và đề xướng những cách thức để Giám Mục đoàn thi hành nhiệm vụ của mình với tính hiệp đoàn đối với Giáo Hội phổ quát.

Điều 338

#1.Chỉ một mình Đức Giáo Hoàng Rôma triệu tập Công Đồng chung, đích thân nhờ những người khác chủ toạ,cũng như di chuyển, đình hoãn hoặc giải tán Công Đồng, và phê chuẩn các sắc lệnh của Công Đồng.

#2.Đức Giáo Hoàng Rôma cũng ấn định những vấn đề sẽ được bàn luận trong Công Đồng và thiết lập nội quy phải giữ; các Nghị Phụ công đồng có thể thêm những vấn đề khác vào những vấn đề đã được Giáo Hoàng Rôma đề xướng, nhưng phải được chuẩn  y của ngài.

Điều 339

#1.Tất  cả các Giám Mục thành viên trong Giám Mục đoàn và chỉ các ngài mới có quyền và bổn phận tham dự Công Đồng chung với quyền biểu quyết.

#2. Một số người khác không có phẩm chức Giám Mục cũng có thể được Quyền Bính Tối Cao trong Giáo Hội mời tham dự Công Đồng chung ,và chính quyền bính ấy sẽ chỉ định vai trò của họ trong Công Đồng.

Điều 340

Nếu xảy ra trường hợp Tông Toà khuyết vị trong thời gian  họp Công Đồng, thì đương nhiên Công Đồng sẽ bị gián đoạn cho tới khi vị tân Giáo Hoàng truyền lệnh tiếp tục hoặc giải tán Công Đồng.

   Điều 341

#1.Các sắc lệnh của Cộng Đồng chung chỉ có hiệu lu75cba81t buộc khi đã được đức Giáo Hoàng Rôma cùng với các Nghị Phụ Công Đồng phê chuẩn , và sau đó được ngài chuẩ y và truyền ban hành và truyền ban hành.

# 2.Các sắc lệnh do Giáo Mục đoàn ban hành bằng một hành động mang tính hiệp đoàn , theo một hình thức khác được Giáo Hoàng Rôma đề xuất hoặc được ngài tự do chấp nhận, cũng cần có sự chuẩn y và công bố như trên mới có hiệu lực bắt buộc.

CHƯƠNG 2: THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC

Điều 342

Thượng Hội Đồng Giám Mục là hội nghị các Giám Mục được tuyển chọn từ các miền khác nhau trên thế giới nhóm họp định kỳ để cổ vũ sự hiệp nhất mật thiết giữa Đức Giáo Hoàng Rôma và các Giám Mục, để góp ý kiến giúp Giáo Hoàng trong việc bảo toàn và thăng tiến đức tin và phong hoá, cũng như trong việc quy trì và cũng cố kỹ luật Giáo Hội, và cũng để nghiên cứu các vấn đề liên quan tới hoạt động của Giáo Hội trong thế giới.

Điều 343

Thượng Hội Đồng Giám Mục bàn thảo những vấn đề được đề ra và bày tỏ nguyện vọng , nhưng không được giải quyết những vấn đề đó và cũng không được ban hành các sắc lệnh về các vấn đề đó; trừ khi được Đức Giáo Hoàng cho quyền biểu quyết trong những trường hợp nhất định, trong trường hợp này , ngài phê chuẩn các quyết định của Thượng Hội Đồng.

Điều 344

Thượng Hội Đồng Giám Mục phục tùng trực tiếp quyền bính của Đức Giáo Hoàng Rôma là vị :

10triệu tập Thượng Hội Đồng mỗi khi thấy thuận tiện và chỉ định nơi hội họp;

20phê chuẩn việc lựa chọn các thành viên được bầu chiếu  theo quy tắc của luật riêng, chỉ định và bổ nhiệm các thành viên khác;

30ấn định về tài  của những vấn đềsẽ được bàn luận vào thời điểm thích hợp chiếu theo quy

40hoạch định chương trình nghị sự;

50đích thân hay nhờ những người khác chủ toạThượng Hội Đồng.

60bế mạc, di chuyển, đình hoãn và giải tán Thượng Hội Đồng.

Điều 345

Thượng Hội Đồng Giám Mục có thể được họp trong mộtđại hội chung , hoặc thường lệ ,hoặc ngoại lệ,để thảo luận về những vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích của Giáo Hội phổ quát, hoặc có thể được họp trong một đại hội đặc biệt, để thảo luận về những vấn đề liên quan trực tiếp đếnmột hoặc nhiều miền nhất định.

Điều 346

#1.Thượng Hội Đồng Giám Mục được họp trong đại hội chung thường lệ gồm những thành viên phần đông là Giám Mục được các Hội Đồng Giám Mục chọn cho từng đại hội , tuỳ những quy định do luật riêng  của Thượng Hội Đồng ấn định; những thành viên khác nữa do Đức Giáo Hoàng trực tiếp chỉ định ; thêm vào đó là một số thành vi ên  của các hội dòng giáo sĩ  được lựa chọn chiếu theo quy tắc của luật riêng ấy.

#2.Thượng Hội Đồng Giám Mục được họp trong đại hội chung ngoại lệ để bàn về những vấn đề đòi hỏi phải có một quyết định mau lẹ, gồm những thành viên phần đông Giám Mục do luật riêng của Thượng Hội Đồng chỉ định chiếu theo chức vụ các ngài đang đảm nhiệm; những thành viên khác do Đức GiáoHoàngtrực tiếp chỉ định; thêm vào đó một số thành viên của các hội dòng giáo sĩ được lựa chọn chiếu theo quy tắc của luật riêng ấy.

#3.Thượng Hội Đồng Giám Mục được họp trong đại hội đặc biệt gồm những thành viên được lựa chọn, chủ yếu trong những miền mà vì đó Thượng Hội Đồng được triệu tập, chiếu theo quy tắc của luật riêng điều hành Thượng Hội Đồng.

Điều 347

#1 Nhiệm vụ được trao cho các Giám Mục và các thành viên kháctrong Thượng Hội Đồng chấm dứt khi Đức Giáo Hoàng tuyên bố bế mạc hội nghị của Thượng Hội Đồng Giám Mục.

#2.Nếu Tông Toà khuyết vị sau khi đã triệu  tập Thượng Hội Đồng hoặc đang khi họp.thì Hội Nghị của Thượng Hội Đồng đương nhiên bị đình hoãn,và nhiệm vụ đựoc trao cho các thành viên của Thượng Hội Đồng  cũng bị đình hoãn cho đến khi vị tân Giáo Hoàng ra sắc lệnh giải tán hoặc tiếp tục hội nghị.

Điều 348

#1.Thượng Hội Đồng Giám Mục có văn phòng tổng thư ký thường trực dưới sự điều hành của một tổng thư ký được Đức Giáo Hoàng Rôma bổ nhiệm .để giúp đỡ tổng thư  ký  có một hội đồng thư ký gồm các Giám Mục, trong đó , một số vị được chíny Thượng Hội Đồng Giám Mục lựa chọn chiều theo quy tắc của luật riêng, một số khác được Đức Giáo Hoàng Rôma bổ nhiệm; nhiệm vụ của tất cả những vị này chấm dứtkhi hội nghị chung lần sau bắt đầu.

CHƯƠNG 3: CÁC HỒNG Y GIÁO HỘI RÔMA

Điều 349

Các Hồng Y của Giáo Hội Rôma tạo thành một hiệp đoàn riêng, hiệp đoàn nầy lo liệu việc bầu cử Đức Giáo Hoàng Rômachiếu theo quy tắc của luật riêng ;các Hồng Y cũng trợ giúp Đức Giáo Hoàng bằng hành động mang tính hiêp đoàn, khi các ngài được triệu tập để cùng bàn luận những vấn đề quan trọng; hoặc với tính cách cá nhân bằng cách giúp Đức Giáo Hoàng Rôma qua những nhiệm vụ khác nhau mà các ngài đang đảm nhận nhất là qua việc chăm lo hằng ngày cho Giáo Hội phổ quát.

Điều 350

#1. Hồng Y được chia thành ba đẳng cấp; đẳng Giám Mục gồm các Hồng Y được Đức Giáo Hoàng Rôma chỉ định cho một tước hiệu của một giáo dân ngoại thành Rôma cũng như các Thượng Phụ Đông Phương đã được nhập vào Hồng Y đoàn; đẳng linh mục và đẳng phó tế.

#2. Mỗi Hồng Y thuộc đẳng linh mục và phó tế được Đức Giáo Hoàng  chỉ định cho một tước hiệu hoặc phó  tế hiệu trong thành Rôma

#3. Các Thượng Phụ Đông Phươngđược nhập Hồng Y đoàn vẫn giữ nguyên tước hiệu của toà thượng phụ.

#4.Hồng Y niên trưởng giữ tườc hiệu giáo phận Ostia, đồng thời vẫn giữ nguyên tước hiệu của giáo phận ngài đã có từ trước.

#5. Tuy vẫn giữ nguyên quyền ưu tiên về thứ vị đẳng cấp và ngày tiến cử,do sự lựa chọn được thực hiện trong Cơ Mật Viện và được Đức Giáo Hoàng phê chuẩn, nhưng các Hồng Y đẳng linh mục có  thể chuyển qua tước hiệu khác;và các Hồng Y đẳng phó tế cũng có thể chuyển  qua phó tế hiệu khác, và nếu các ngài đã ở trọn mười năm trong đẳng phó tế, thì có thể được chuyển quađẳng linh mục.

#6.Hồng Y đẳng phó tếđược chuyển qua đẳng linh  mục do sự lựa chọn sẽ giữ thứ vị trên tất cả các Hồng Y đẳng linh mục nào gia nhập Hồng Y đoàn sau ngài.

Điều 351

#1.Để tiến cử làm Hồng Y, Đức Giáo Hoàng Rôma tự do chọn lựa những người thuộc nam giới, ít là phải có chức linh mục, trổi vượt về học thuyết, tác phong đạo đứcvà khôn ngoan sử lýcông việc; tuy nhiên,những vị chưa là Giám Mục,phải được thụ phong Giám Mục

#2. Các Hồng Y được tấn phong do sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng Rôma được công bố trước Hồng y đoàn ; kể từ lúc được công bố, các ngài buộc phải giữ các bổn phận và được hưởng mọi quyền lợi do luật ấn định.

#3. vị nào được tiến cử Hồng Yvà được Giáo Hoàng Rôma loan báo, nhưng không tiết lộ danh tính, thì trong thới gian ấy không buộc giữ bổn phận nào và không được hưởng quyền lợi nào của Hồng Y; tuy nhiên,sau khi Đức Giáo Hoàng Rôma đã công bố danh tính vị ấy buộc phải giữ mọi bổn phậnvà được hưởng mọi quyền lợi; còn quyền ngôi thứ thì được từ ngày danh tính vị ấy không được tiết lộ.

Điều 352

#1.Hồng Y niên trưởng đứng đầu Hồng Y đoàn, khi bị ngăn trở, ngài sẽ được Hồng Yphó niên trưởng thay thế Hồng Y niên niên trưởng hoặc phó niên trửơngkhông có một quyền lãnh đạo nào trên các Hồng Y khác, nhưng  coi là người đứng đầu trong số những người ngang quyền.

#2.Khi chức vụ Hồng Y niên trưởng khuyết vị,các Hồng Y có tước hiệu của một giáo phận ngoại thành Rôma, và chỉ có các vị này, dưới sự chủ toạ của Hồng Y phó niên trưởng, nếu ngài có mặt, hoặc củ những vị cao niên nhất trong số các ngài, mới có quyền bầu một vị trong nhóm của mình làm niên trưởng Hồng Y đoàn; các ngài phải trình báo danh tính vị đó lên Đức Giáo Hoàng Rôma để ngài chuẩn vị đắc cử.

#3.Hồng Y phó niên trưởng cũng được bầu theo thể thức được nói đến ở #2, dưới sự chủ toạ của Hồng Yniên trưởng, cũng chính Đức Giáo Hoàng Rôma chuẩn nhận việc bầu cử Hồng Y phó niên trưởng.

#4. Nếu Hồng Y niên trưởng và Hồng Y phó niên trưởng không có cư sở tại thành phố Rôma thì các ngài phải thủ đắc một cư sở tại đó.

Điều 353

#1. Các Hồng Y giúp đỡ vị Chủ Chăn Tối Cao của Giáo Hội bằng một hành vi mang tính hiệp đoàn, nhất là trong các Cơ Mật Viện, là nơi các ngài họp nhau theo lệnh dưới sự chủ toạ của Đức Giáo Hoàng Rôma; có những Cơ Mật Viện thường lệ hoặc ngoại lệ.

#2.Tất cả các Hồng Y  ít là những vị đang hiện diện tại Rôma , được triệu tập họp Cơ Mật Viện thường lệ để được tham khảo về một số công việc quan trọng như thường hay xảy ra, hoặc để thực hiện một số hành vi đặc biệt trang trọng .

#3.Tất cả các Hồng Y được triệu tập Cơ Mật Viện ngoại lệ, được tổ chức mỗi khi Giáo Hội có các nhu cầu đặc biệt hoặc để học hỏi những vấn đề có tầm quan trọng.

#4. Chỉ có Cơ Mật Viện thường lệ, trong đó cử hành một số nghi thức trang trọng,mới có thể công khai, nghĩa là ngoài các Hồng Y, còn có sự tham dự của các giám chức, các đại diện của các quốc gia và các khách mời khác

Điều 354

Khi đã đượcbảy mươi tuổi trọn,các Nghị Phụ Hồng Y đứng đầu các thánh bộ và các cơ quan thường trực khác  của Giáo triều Rôma và của thành Vatican được yêu cầu đệ đơn lên Đức Giáo Hoàng Rôma , để ngài định liệu sau khi đã cân nhắc mọi hoàn cảnh.

Điều 355

#1. Hồng Y niên trưởng truyền chức Giám Mục cho vị đắc cử Giáo Hoàng Rôma, nếu vị này chưa lãnh chức Giám Mục; nếu Hồng Y niên trưởng bị ngăn trở, thì quyền ấy thuộc về Hồng Y phó niên trưởng, và nếu vị này cũng bị ngăn trở, thì quyền ấy thuộc quyền Hồng Y cao niên nhất thuộc đẳng Giám Mục.

#2.Hồng  Y trưởng đẳng phó tế công bố cho dân chúng biết danh tính của vị Giáo Hoàng vừa đắc cử ; ngoài ra ngài thay mặt Đức Giáo Hoàng Rôma để trao dây pallium cho các Tổng Giám Mục hoặc cho các người đại diện của các vị ấy.

Điều 356

Các Hồng Y có nghĩa vụ cộng tác đắc lực với Đức Giáo Hoàng Rôma;vì thế, các Hồng Y đảm nhận bất cứ giáo vụ  nào trong Giáo Triều, mà không phải là Giám Mục giáo phận, thì phải đến Rôma mỗi khi được Đức Giáo Hoàng Rôma triệu tập.

Điều 357

#1.Các Hồng Y đã được chỉ định tước hiệu một giáo phận ngoại thành hoặc một nhà thờ nội thành Rôma , thì sau khi đã nhận tước hiệu, phải cổ vũ lợi ích của những giáo phận và của những nhà thờ ấy bằng lời khuyên nhủvà bằng việc bảo trợ; tuy nhiên,các ngài không có quyền lãnh đạo nào ở các nơi ấyvà cũngđược can thiện bằng bất cứ cách nào vào các vấn đề liên quan tới việc quản trị các tài sản, kỷ luật hoặc việc phục vụ của các nhà thờ ấy.

#2.Trong những gì liên quan đến bản thân ,các Hồng Y ở ngoại thành Rôma và ở ngoài giáo phận của mình được miễn  khỏi quyền lãnh đạo của Giám Mục giáo phận nơi các ngài đang trú ngụ.

Điều 358

Vị Hồng Y được Đức Giáo Hoàng Rôma trao cho nhiệm vụ đại diện ngài trong một dịp lễ hoặc trong một hội nghị với tư cách là Đặc sứ alatere,có nghĩa là như bản thân khác của ngài,và cũng như thế, vị Hồng Y được Đức Giáo Hoàng Rôma trao cho nhiệm vụ thi hành một công tác mục vụ với tư cách là đặc phái viên của ngài, thì chỉ có thẩm quyền trong những vấn đề đã được Đức Giáo Hoàng uỷ thác.

Điều 359

Trong Giáo Hội, khi Tông Toà khuyết vị, Hồng Y Đoàn chỉ có quyền mà luật riêng đã ban cho.

 

CHƯƠNG 4: GIÁO TRIỀU RÔMA

Điều 360

Giáo Triều Rôma thường được Đức Giáo Hoàng dùng để giải quyết những vấn đề của Giáo Hội phổ quát, hoàn thành nhiệm vụ của mình nhân danh  dưới quyền Đức Giáo Hoàng để mưu ích và phục vụ Giáo Hội,giáo Triều Rôma gồm co1phu3 Quốc Vụ Khanh hay Văn Phòng Thư Ký của Đức Giáo Hoàng,Hội Đồng Công Vụ Giáo Hội,các Bộ,các Toà Aùn, và các cơ quan khác; cơ cấu và thẩm quyền của những tổ chức đó do luật riêng ấn định.

Điều 361

Trong Bộ Luật này, từ ngữ Tông Toà hoặc Toà Thánhđược áp dụng không những cho đức Giáo Hoàng Rôma,mà cho cả Phủ Quốc Vụ Khanh, Hội Đồng Công Vụ Giáo Hội và những cơ quan khác của Giáo Triều Rôma, trừ bản chất sự việc hay mạch văn cho hiểu cách khác.

CHƯƠNG 5: CÁC ĐẶC SỨ CỦA ĐỨCGIÁO HOÀNG

Điều362

Đức Giáo Hoàng có quyền bẩm sinh và độc lập để bổ nhiệm và gửi các Đặc Sứ của ngài tới các Giáo Hội địa phương tại các nước hayca1c miền khác nhau, hoặc đồng thời với các quốc gia hay các chính phủ , cũng như để thuyên chuyển và triệu hồi các vị ấy, tuy vẫn tôn trọng những quy tắc của công pháp quốc tế liên quan tới việc gửi và triệu hồi những đặc  sứ được uỷ nhiệm tại các quốc gia.

Điều 363

#1.Các Đặc Sứ của Đức Giáo Hoàng Rôma được uỷ thác nhiệm vụ làm đại diện thường trực cho ngài tại các Giáo Hội địa phương hay tại các quốc giavà các chính phủ mà các vị đã được sai đến.

# 2.Những vị được chỉ định một một phái đoàn giáo hoàng với tư cách Đại Biểu hay quan Sát Viên tại các Uỷ Ban quốc tế hoặc các cuộc Hội Thảo Hội Nghị, cũng có tư cách thay mặt Tông Toà.

Điều 364

Nhiệm vụ chính yếu của Đặc Sứ giáo hoàng là làm cho mội dây hiệp nhất giữa Tông Toà với các Giáo Hội địa phươngđược bền vững và hữu hiệu hơn. Vì thế trong quyền hạn của mình, các Đặc Sứ giáo hoàng:

10thông báo cho Tông Toà biết tình hình của các Giáo Hội địa phương và tất cả những gì liên hệ tới đời sống của Giáo Hội và lợi ích của các linh hồn

20giúp đỡ các Giám Mục hành động hay bằng ý kiến, nhưng vẫn tôn trọng việc thi hành quyền bính hợp lệ của các ngài;

30cổ vũ những liên lạc thường xuyên với Hội  Đồng Giám Mục bằng mọi hình thức hỗ trợ có thể;

40đối việc bổ nhiệm Giám Mục; gửi hoặc đề nghị danh tính các ứng viên cho Tông Toà, cũng như điều tra về những người được đề cử, theo các quy tắc do Tông Toà đặt ra;

50gắng sức cổ vũ những công việc liên quan đến công cuộc hoà bình, phát triển và hợp tác các dân tộc.

60cộng tác với các Giám Mục để phát triển những liên lạc thích hợp giữa Giáo Hội Công Giáo với các Giáo Hội khác hay với các cộng đoàn Giáo Hội khác, và với các tôn giáo ngoài Kitô giáo;

70 phối hợp với các Giám Mục để bênh vực những gì liên quan tới sứ mạng của Giáo Hội và của Tông Toà trước mặt các vị lãnh đạo quốc gia;

80sau cùng thi hành mọi năng quyền và chu toàn những nhiệm vụ mà Tông Toà đã uỷ nhiệm.

Điều 365

#1. Đặc Sứ giáo hoàng được đồng thời uỷ nhiệm tại các quốc gia theo các quy tắc của luật quốc tế còn có nhiệm vụ riêng là:

10cổ vũ và duy trì các mội quan hệ giữa Tông Toà với các chính quyền;

20dàn xếp những vấn đề liên hệ với mối tương quan giữa Giáo  Hội với Quốc Gia, và đặc biệt là lo việc soạn thảo và thực thi những thoả ước và các hiệp định khác tương tự;

#2.Khi xử lý các công việc được nói đến ở #1, tuỳ theo hoàn cảnh đòi hỏi, Đặc Sứ giáo hoàng phải tham khảo ý kiến và bàn bạc với các Giám Mục thuộc giáo miền và thông báo cho các ngài biết diễn tiến của những công việc ấy.

Điều 366

Vì tính cách đặc biệt của nhiệm vụ Đặc Sứ:

10trụ sở của Đặc Sứ giáo hoàng được miễn trừ khỏi quyền lãnh đạo của Đấng Bản Quyền địa phương,ngoại trừ việc cử hành hôn nhân;

20 sau khi đã thông báo cho Đấng Bản Quyền địa phương trong mức độ có thể, Đặc sứ giáo hoàng có thể cử hành các nghi lễ phụng vụ, kể cả nghi lễ đại triều, trong tất cả các nhà thờ thuộc địa hạt dặc phái của ngài.

Điều 367

Nhiệm vụ của Đặc Sứ giáo hoàng không chấm dứt khi Tông Toà khuyết vị, trừ khi uỷ nhiệm thư giáo hoàng ấn định cách khác; tuy nhiên, nhiệm vụ ấy chấm dứt khi uỷ nhiệm thư mãn hạn, khi lệnh triệu hồi đã được thông báo cho ngài và khi sự từ nhiệm đã được Đức Giáo Hoàng Rôma chấp thuận.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây