PHẦN III: CÁC TU HỘI THÁNH HIẾN VÀ CÁC TU ĐOÀN TÔNG ĐỒ (Điều 573 - 746)

PHẦN III: CÁC TU HỘI THÁNH HIẾN VÀ CÁC TU ĐOÀN TÔNG ĐỒ
 

THIÊN 1: CÁC TU HỘI THÁNH HIẾN
ĐỀ MỤC 1: QUY TẮC CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC TU HỘI THÁNH HIẾN (Điều 573 - 606)
ĐỀ MỤC 2: CÁC HỘI DÒNG
CHƯƠNG 1: CÁC NHÀ DÒNG, VIỆC THÀNH LẬP VÀ GIẢI THỂ CÁC NHÀ DÒNG (Điều 608 - 616)
CHƯƠNG 2: VIỆC LÃNH ĐẠO HỘI DÒNG

​TIẾT 1: CÁC BỀ TRÊN VÀ BAN CỐ VẤN (Điều 617 - 630)
TIẾT2: CÁC CÔNG NGHỊ (Điều 631 -  633)
TIẾT 3: TÀI SẢN VẬT CHẬT VÀ VIỆC QUẢN TRỊ TÀI SẢN (Điều 634 -640)

CHƯƠNG 3: VIỆC THÂU NHẬN ỨNG SINH VÀ ĐÀO TẠO CÁC TU SĨ (Điều 641 - 661)
TIẾT1: VIỆC THÂU NHẬN VÀO TẬP VIỆN (Điều 641 - 645)
TIẾT 2: TẬP VIỆN VÀ VIỆC ĐÀO TẠO TẬP SINH (Điều 646 -  653)
TIẾT 3: VIỆC TUYÊN KHẤN (Điều 654 - 658)
TIẾT 4: VIỆC ĐÀO TẠO CÁC TU SĨ (Điều 659 - 661)

CHƯƠNG 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA CÁC TU HỘI VÀ CÁC THÀNH VIÊN (Điều 662 - 672)
CHƯƠNG 5: VIỆC TÔNG ĐỒ CỦA CÁC TU HỘI (Điều 673 - 683)
CHƯƠNG 6: CÁC THÀNH VIÊN RỜI BỎ TU HỘI (Điều 684 - 704)

TIẾT 1: VIỆC CHUYỂN SANG TU HỘI KHÁC (Điều 684 - 685)
TIẾT 2: VIỆC RỜI BỎ TU HỘI (Điều 686 - 693)
TIẾT 3: VIỆC SA THẢI CÁC THÀNH VIÊN (Điều 694 -704)
CHƯƠNG 7: TU SĨ ĐƯỢC THĂNG CHỨC GIÁM MỤC (Điều 705 - 707)
CHƯƠNG 8: HỘI ĐỒNG CÁC BỀ TRÊN CẤP CAO( Điều 708 - 746)
ĐỀ MỤC 3: CÁC TU HỘI ĐỜI (Điều 710 - 730)
THIÊN 2: CÁC TU ĐOÀN TÔNG ĐỒ (Điều 731 - 746)

 

THIÊN 1: CÁC TU HỘI THÁNH HIẾN

ĐỀ MỤC 1: QUY TẮC CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC TU HỘI THÁNH HIẾN (Điều 573 - 606)

Điều 573

#1. Đời sống thánh hiến qua việc tuyên khấn các lời khuyên Phúc Aâm là một lối sống bền vững, nhờ đó, các tín hữu theo sát Đức Kitô hơn, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, tự hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa mà họ yêu mến trên hết mọi sự, để một khi đã hiến thân cho việc tôn vinh Thiên Chúa, cho việc xây dựng Giáo Hội và phần rỗi thế giới, với một danh nghĩa mới mẽ và đặc biệt, họ đạt tới sự hoàn hảo của đức ái trong việc phụng sự Nước Chúa , và một khi đã trở nên dấu chỉ rực rỡ trong Giáo hội, họ tuyên báo vinh quang thiên quốc.

# 2. Các Kitô hữu được tự do đảm nhận lối sống ấy trong các tu hội thánh hiến đã được nhà chức trách có thẩm quyền của Giáo hội thiết lập theo giáo luật, bằng những lời khấn hoặc bằng những mối ràng buộc thánh khác theo luật riêng của tu hội, họ tuyên khấn các lời khuyên Phúc Aâm về đức khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục,và họ được kết hợp cách đặc biệt với Giáo Hội và với mầu nhiệm Giáo Hội nhờ đức ái mà các lời khuyên này dẫn tới.

Điều 574

#1. Bậc sống của những  người tuyên khấn các lời khuyên Phúc Aâm trong các tu hội như thế thuộc về đời sống và sự thánh thiện của Giáo Hội, do đó phải được mọi người trong Giáo Hội khích lệ và cổ vũ.

#2. Một số Kitô hữu được Thiên Chúa đặc biệt mời gọi vào bậc sống ấy, để hưởng một hồng ân đặc biệt trong đời sống Giáo Hội và để góp phần vào sứ mạng cứu rỗi của Giáo Hội, theo mục tiêu và tinh thần của tu hội.

Điều 575

Các lời khuyên Phúc Aâm, dựa trên giáo huấn và gương mẫu của Đức Kitô là Thầy là một hồng ân thần linh mà Giáo Hội đã nhận lãnh nơi Chúa và luôn luôn gìn giữ nhờ ân sủng của Người.

Điều 576

Nhà chức trách có thẩm quyền Giáo hội giải thích các lời khuyên Phúc Aâm, điều chỉnh việc thi hành  bằng các luật lệ và thiết lập các hình thức sống các lời khuyên đó cách bềnh vững bằng việc phê chuẩn theo giáo luật; về phần mình , nhà chức trách phải liệu sao cho các tu hội tăng trưởng và phát triển theo tinh thần của vị sáng lập và theo các truyền thống lành mạnh.

Điều 577

Trong Giáo Hội có rất nhiều tu hội thánh hiến, với những hồng ân khác nhau tùy theo ân sủng đã được ban cho tu hội; thật vậy, các tu hội theo sát Đức Kitô cầu nguyện, hoặc loan báo Nước Thiên Chúa, hoặc thi ân cho người ta, hoặc sống với người ta ở trần gian, nhưng luôn luôn làm trọn ý của Chúa Cha.

Điều 578

Mọi người phải trung thành duy trì tư tưởng và chủ trương của các vị sáng lập liên quan đến bản chất, mục đích tinh thần và đặc tính của tu hội mà nhà chức trách  có thẩm quyền của Giáo Hội đã thừa nhận, cũng như liên quan đến những truyền thống lành mạnh của tu hội, tất cả những điều ấy tạo thành gia sản của tu hội.

Điều 579

Trong địa hạt của mình, các Giám Mục giáo phận có thể ban hành sắc lệnh chính thức để thành lập  các tu hội thánh hiến, miễn là đã tham khảo ý kiến của Tông Tòa.

Điều 580

Việc liên kết một tu hội thánh hiến với một tu hội khác được dành cho nhà chức trách có thẩm quyền của tu hội nhận liên kết miễn là  vẫn giữ nguyên quyền tự trị theo giáo luật của tu hội được liên kết.

Điều 581

Việc phân chia một tu hội  thành nhiều phân chi , dù dưới bất kỳ  danh xưng nào , thành lập các phân chi mới, hiệp nhất hay giới hạn  phạm vi  của các phân chi đã được thành lập trước thuộc về nhà chức trách có thẩm quyền của tu hội, chiếu theo quy tắc của hiến pháp.

Điều 582

Việc sáp nhập hay hiệp nhất các tu hội thánh hiến được dành riêng cho Tông Tòa mà thôi; việc thành lập liên hiệp hoặc liên minh cũng được dành riêng cho Tông Tòa.

Điều 583

Nếu không có phép của Tông Tòa, thì các tu hội thánh hiến không thể thay đổi được điều gì liên quan đến những điểm đã được Tông Tòa phê chuẩn.

Điều 584

Việc giải thể một tu hội thuộc về một mình Tông Tòa, và việc định đoạt tài sản vật chất của tu hội ấy của thuộc về Tông Tòa.

Điều 585

Việc giải thể phân chi này hay phân chi kia của chính tu hội thuộc nhà chức trách có thẩm quyền của tu hội.

Điều 586

#1. Mỗi khi tu hội được thừa nhận có quyền tự trị  chính đáng trong sinh hoạt, nhất là trong việc lãnh đạo, nhờ đó, tu hội có một kỹ luật riêng trong Giáo Hội và có thể bảo toàn nguyên vẹn gia sản của mình được nói đến ở điều 587.

#2.Việc duy trì và bảo vệ quyền tự trị ấy thuộc về cácĐấng Bản Quyền địa phương.

Điều 587

#1. Để bảo vệ ơn gọi riêng và căn tính của mỗi tu hội cách trung thành hơn, ngoài những gì mà điều 578 đã ấn định phải duy trì, luật căn bản hay hiến pháp của bất cứ tu hội nào cũng phải có những quy tắc căn bản về việc lãnh đạo của tu hội và về kỷ luật của các thành viên, về việc thu nhận và đào tạo các thành viên, cũng như về đối tượng riêng của dây ràng buộc thánh.

#2. Bộ luật ấy phải được nhà chức trách có thẩm quyền của Giáo Hội phê chuẩn và chỉ được thay đổi với sự đồng ý của nhà chức trách này.

#3. Trong bộ luật ấy, các yếu tố thiêng liêng và các yếu tố pháp lý phải được kết hợp hài hòa với nhau, nhưng không được tăng thêm các quy tắc khi không cần thiết.

#4.Các quy tắc khác do nhà chức trách có thẩm quyền của tu hội ấn định phải được tập hợp cách thích đáng trong các bộ luật khác, nhưng các  quy tắc này có thể được duyệt lại và được thích nghi cách xứng hợp tùy theo  nhu cầu của mỗi thời và mỗi nơi.

Điều 588

#1.Bậc sống thánh hiến, tự bản chất, không thuộc hàng giáo sĩ, cũng chẳng thuộc vào hàng giáo dân.

#2.Tu hội giáo sĩ là tu hội được ca1cgia1o sĩ lãnh đạo, do mục đích và do ý định của vị sáng lập hoặc do một truyền thống chính đáng, đảm nhận việc thi hành chức thánh và được quyền bính Giáo Hội công nhận như vậy.

#3. tu hội giáo dân là tu hội được nhà chức trách Giáo Hội công nhận, do bản chất ,hoặc do mục đích của mình, tu hội có nhiệm vụ riêng được vị sáng lập hoặc được truyền  thống chính đáng xác định, và nhiệm vụ này không bao hàm việc thi hành chức thánh.

Điều 589

Một tu hội thánh hiến được coi là thuộc luật giáo hoàng, nếu đã được Tông Tòa thành lập hay phê chuẩn bằng một sắc lệnh chính thức; nhưng một tu hội thánh hiến được coi là thuộc luật giáo phận, nếu đã được Giám Mục giáo phận thành lập mà không có sắc lệnh phê chuẩn của Tông Tòa.

Điều 590

#1. Các tu hội thánh hiến phục tùng cách riêng quyền bính tối cao của Giáo Hội cách đặc biệt.

#2.Mỗi thành viên buộc phải vâng phục Đức Giáo Hoàng như Bề Trên tối cao của mình, cũng do dây ràng buộc thánh của đức vâng phục.

Điều 591

Để đáp ứng tốt hơn những thiện ích của các tu hội và những nhu cầu của việc tông đồ, Đức Giáo Hoàng, do quyền tối thượng trên toàn Giáo Hội và vì lợi ích chung, có thể miễn cho các tu hội thánh hiến khỏi quyền lãnh đạo của các Đấng Bản Quyền địa phương và đât họ dưới quyền một mình ngài hay dưới một quyền bính khác của Giáo Hội.

Điều 592

#1. Để có sự hiệp thông giữa các tu hội với Tông tòa cách đắc lực nhất, mỗi vị Điều Hành tổng quyền phải gửi về Tông Tòa một bản tường trình ngắn gọn về tình trạng và đời sống của tu hội, theo cách thức và vào thời gian do Tông tòa  ấn định.

#2. Các vị điều Hành của mỗi tu hội phải phổ biến các tài liệu của Tòa Thánh liên quan đến những thành viên đã được trao phó cho mình và phải liệu sao cho họ tuân giữ các văn kiện ấy.

Điều 593

Các tu hội thuộc luật giáo hoàng tùy thuộc trực tiếp và chỉ tùy thuộc quyền Tông Tòa trong việc lãnh đạo nội bộ và kỹ luật, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 586.

Điều 594

Một tu hội tuộc luật giáo phận được đạt dưới sự chăm sóc đặc biệt của Giám Mục giáo phận miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 586.

Điều 595

#1. Giám Mục của trụ sở chính phê chuẩn hiến pháp và chuẩn y cácthay đổi được đưa vào hiến pháp cách hợp lệ ngoài trừ những điều mà Tông Tòa đã can thiệp vào, ngài cũng giải quyết những vấn đềquan trọng liên quan đến toàn thể tu hội và vượt quá quyền hạn của quyền bính nội bộ, nhưng sau khi đã tham khảo ý kiến của các Giám mục giáo phận khác nữa, nếu tu hội mở rộng trong nhiều giáo phận.

#2.Giám Mục giáo phận có thể miễn chuẩn hiến pháp trong những trường hợp đặc biệt.

Điều 596

#1. Các Bề Trên và các công nghị của tu hội  có quyền trên các thành viên do luật phổ quát và hiến pháp quy định.

#2. Nhưng trong các hội dòng giáo sĩ thuộc luật giáo hoàng, các Bề Trên còn có quyền lãnh đạo của Giáo Hội ở tòa ngoài cũng như ở tòa trong.

#3. Phải áp dụng những quy định của các điều 131,133,-144 cho quyền được nói đến ở #1.

Điều 597

#1. Mọi người Công giáo có ý muốn ngay lành, hội đủ các đức tính do luật phổ quát và luật riêng đòi hỏi và không vướng mắc một ngăn trở nào, đều có thể được nhận vào một tu hội thánh hiến.

#2. Không ai có thể được nhận vào mà không được chuẩn bị thích đáng.

Điều 598

#1. Mỗi tu hội, xét theo đặc tính và mục đích riêng, phải quy định trong hiến pháp cách thức tuân giữ các lời khuyên Phúc Aâm về đức khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục trong lối sống của mình.

#2. Tất cả các thành viên không những phải trungf thành tuân giữ toàn vẹn các lời khuyên Phúc Aâm, mà còn phải điều chỉnh đời sống mình cho hợp với luật riêng của tu hội và như thế họ phải vươn tới sự trọn lành của bậc mình.

Điều 599

Lời khuyên Phúc Aâm về đức khiết tịnh được đảm nhận vì Nước Trời là dấu chỉ của thế gới sẽ đến, là nguồn sinh lực phong phú hơn trong một con tim không chia sẽ, và bao hàm nghĩa vụ tiết dục hoàn toàn trong bậc độc thân.

Điều 600

Lời khuyên Phúc Aâm về đức khó nghèo theo gương Đức Kitô là Đấng từ chổ giáu sang đã trở nên nghèo khó vì chúng ta, ngoài một nếp sống nghèo khó trong thực tế và trong tinh thần, cần cù và đạm bạc, thanh thoát với của cải thế gian, còn bao hàm sự lệ thuộc và sự hạn chế trong việc sử dụng và định đoạt tài sản chiếu theo quy tắc luật riêng của mỗi tu hội.

Điều 601

Lời khuyên Phúc   Aâm về đức vâng  phục, được đảm nhận trong tinh thần đức tin và đức ái để theo bước Đức Kitô là Đấng đã vâng phục cho đến chết, đòi buộc ý chí một sự phục tùng các Bề Trên hợp pháp, khi các ngài đại diện Thiên Chúa ban lệnh hợp theo hiến pháp riêng.

Điều 602

Đời sống huynh đệ , thích hợp cho mội tu hội nhờ đó tất cả các thành viên được hiệp nhất với nhau  trong Đức Kitô như trong một gia đình riêng, phải được xác định thế nào để trở nên một sự tương trợ lẫn nhau cho tất cả các thành viên  trong việc chu toàn ơn gọi của mình. Như vậy, nhờ sự hie65o thông huynh đệ được bén rễ và dực xây dựng trên Đức ái, các thành viên phải trở nên một mẫu gương của sự hòa giải  đại đồng cho Đức Kitô.

Điều 603

#1.Ngoài các tu hội th1nh hiến, Giáo Hội còn  nhìn nhận nếp sống ẩn tu hay độc tu, qua đó các Kitô hữu hiến dâng đời mình để gợi khen Thiên Chúa và mưu cầu phần rỗi cho thế giới bằng việc sống cách biệt với thế gian hơn,trong sự thinh lặng đơn độc, trong vĩec chuyên cần cầu nguyện và trong việc sám hối.

#2. Vị ẩn tu được luật  nhìn nhận như là người dâng mình cho Thiên Chúa trong đời thánh hiến ,nếu họ công khai tuyên giữ ba lời khuyên Phúc Âm , bằng một lời khấn hoặc một dây ràng buộc khác trong tay Giám Mục giáo phận và họ tuân giữ chương trình sống riêng của mình dưới sự hướng dẫn của ngài.

Điều 604

#1.Ngoài những hình thức của đời thánh hiến này còn có bậc các trinh nữ là những người nói lên sự quyết tâmlành thánh theo sát Đức Kitô , họ được Gíam Mục giáo phận cung hiến cho Thiên Chúa theo  nghi thức phụng  vụ được phê chuẩn, họ đính hôn cách huyền nhiệm  với Đức Kitô, Con Thiên Chúa,và hiến thân phụng vụ Giáo Hội.

#2Các trinh nữ có thể liên kết với nhau để giữ sự quyết tâm của mình cách trung thành hơn và để giúp nhau chu toàn việc phục vụ Giáo Hội thích hợp với bậc mình.

Điều 605

Việc phê chuẩn các hình thức mới của đời thánh hiến được dành rêing cho Tông Toà. Tuy nhiên,các Giám Mục giáo phận phải nổ lực phân ịnh các hồng ân  mới của đời thánh hiến do Chúa Thánh Thần trao phó cho Giáo Hội, phải giúp đỡ những vị khởi xướng biểu lộ quyết tâm của họ tốt chừng nào hay chừng nấy và phải bảo vệ họ bằng những quy chế thích hợp, nhất là phải áp dụng các quy tắc tổng quát được chứa đựng trong phần này.

Điều 606

Điều gì đã được ấn định về các tu hội thánh hiến và các thành viên của họ đều có giá trị như nhau cho cả hai phái nam nữ, trừ khi đã thấy rõ cách khác do văn mạch hay do bản chất sự việc.

ĐỀ MỤC 2: CÁC HỘI DÒNG

Điều 607

#1. Xét như làsự thánh hiến toàn thân, đời tu trì biểu lộ trong Giáo Hội hôn ước kỳ diệu được Thiên  Chúa thiết lập như dấu chỉ của thế giới mai sau. Như vậy, người tu sĩ hiến dâng trọn vẹn thân mình như một hy lễ được dâng lên Thiên Chúa, nhờ đó tất cả cuộc sống  họ trở nên một  việc liên lỉ  thờ phượng Thiên Chúa trong đức ái.

#2. Hội dòng là một xã hội, trong đó các thành viên, tuyên giữ các lời khấn công vĩnh viễn hay tạm thời, nhưng họ phải tuyên khấn lại khi mãn hạn,tùy theo luật riêng, và chung sống đời  huynh đệ.

#3. Việc các tu sĩ phải làm chứng công khai cho đức Kitô và cho Giáo Hội bao hàm sự xa cách thế gian là điều hợp với đặc tính  và mục tiêu của mỗi tu hội.

CHƯƠNG 1: CÁC NHÀ DÒNG, VIỆC THÀNH LẬP VÀ GIẢI THỂ CÁC NHÀ DÒNG (Điều 608 - 616)

Điều 608

Cộng đoàn tu sĩ phải ở trong một nhà đựơc chính thức thành lập , dưới quyền Bề Trên được chỉ định  chiếu theo quy tắc của luật mỗi nhà phải có ít  là một nguyện đường là nơi cử hành Thánh Lễ và lưu giữ Thánh Thể để thật sự là trung tâm của cộng đoàn.

Điều 609

#1. Nhũng nhà của một hội dòng được nhà chức trách có thẩm quyền thành lập theo hiến pháp, với sự đồng ý bằng văn bản của Giám Mục giáo phận.

#2. Để thành lập một nũ đan viện, phải có phép Tông Toà.

Điều 610

#1.Việc thành lập các nhà đòi phải lưu ý đến ích lợi của Giáo hội và của tu hội , và phải bảo đảm nhũng gì cần thiết của các thành viên có thể sống đồi tu xứng hợp, theo nhũng mục đíchriêng cũng như theo tinh thần của tu hội.

#2. Không nên thành lập một nhà nào, nếu không thể dự liệu cách khôn ngoan rằng các nhu cầu của các thành viên sẽ được đáp ứng cách thích đáng.

Điều 611

Việc Giám Mục giáo phận  chấp thuận cho tu hội thành lập một nhà dòng bao hàm quyền:

10 sống một đời sống phù hợp với các đặc tính và mục đích riêng của tu hội;

20 thực hiện riêng của các tu hội chiếu theo quy tắc của luật, miễn là vẫn tôn trọng các điều kiện đã được đặt ra trong việc chấp thuận;

30 có một nhà thờ, đối với các tu hội giáo sĩ, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 1215 #3, và thi hành thừa tác vụ thánh chức, miễn là vẫn giữ những luật phải giữ.

Điều 612

Để một nhà dòng được chuyển sang những việc tông đòkhác với những vệc gì đó mà nhà dòng đã được thiết lập, thì cần phải có sự chấp  thuận  của Giám Mục giáo phận; nhưng sự chấp thuận nầy không cần thiết, nếu đó là một sự thay đổi chỉ liên quan đến việc lãnh đạo nội bộ và kỷ luật, miễn là vẫn giữ nguyên các luật tặng lập.

Điều 613

#1. Một nhà dòng của các kinh sĩ dòng và đan sĩ dưới sự lãnh đạo và coi sóc của vị Điều Hành riêng có quyền tự trị, trừ khi hiến pháp quy định cách khác.

#2. Chiếu theo luật, vị Điều Hành của một nhà tự trị là Bề Trên cấp cao.

Điều 614

Các nữ đan viện đã được liên kết với một tu hội nam thì vẫn duy trì cách sống và việc lãnh đạo riêng theo hiến pháp. Các quyền lợi và nghĩa vụ hổ tương cần được xác định thế nào để việc liên kết có thể đem lại lợi ích thiêng liêng.

Điều 615

Đan viện tự trị nào không có Bề Trên cấp cao nào khác ngoài vị Điều Hành riêng, và cũng không được liên kết với một tu hội khác của nam tu sĩ, đến nỗi Bề Trên của chính tu hội này có một quyền thật sự được xác định trong hiến pháp, thì được ủy thác cho Giám Mục giáo phận trông coi cách đặc biệt chiếu theo quy tắc của luật.

Điều 616

#1. Một nhà dòng được chính thức thành lập có thể bị vị Điều Hành  giải thể chiếu theo quy tắc của hiến pháp, sau khi đã tham khảo ý kiến của Giám Mục giáo phận. Còn tài sản của nhà dòng bị giải thể thì phải được luật riêng của tu hội định liệu miễn là vẫn tôn trọng ý muốn của các người sáng lập hay các người dâng cúng, cũng như các quyền lợi đã được thủ đắc cách hợp pháp.

#2.Việc giải thể ngôi nhà duy nhất của một tu hội thuộc về Tòa Thánh, và trong trường hợp này, việc định đoạt tài sản cũng thuộc về Tòa Thánh.

# 3.Việc giải thể một đan viện tự trị được được nói đến ở điều 613 thuộc về tổng công nghị, trừ khi hiến pháp quy định cách khác.

#4. Việc giải thể một nữ đan viện tự trị thuộc về Tòa Thánh, miễn là vẫn giữ nguyên  nhựng quy định của hiến pháp trong trong những gì liên quan đến tài sản.

 

CHƯƠNG 2: VIỆC LÃNH ĐẠO HỘI DÒNG

 TIẾT 1: CÁC BỀ TRÊN VÀ BAN CỐ VẤN (Điều 617 - 630)

Điều 617

Các Bề Trên phải chu toàn trách nhiện của mình và phải thi hành quyền của mình và phải thi hành quyền của mình  chiếu theo quy tắc của luật phổ quát và luật riêng.

Điều 618

Các Bề Trên phải thi hành quyền đã được lãnh nhận từ Thiên Chúa  qua thừa tác vụ của Giáo Hội trong tinh thần phục vụ. Vì vậy ngoan ngoãn theo ý muốn của Thiên Chúa trong khi  thi hành trách nhiệm, các Bề Trên phải lãnh đạo các người thuộc quyền như con cái của Thiên Chúa, và để khuyến khích họ tự nguyện vâng phục tôn sự tôn trọng nhân vị, các Bề Trên phải sẳn sàng lắng nghe họ và phải cổ vũ họ cộng tác vì lợi ích của tu hội và cùa Giáo Hội, nhưng vẫn giữ nguyên quyền quyết định của mình  cũng như quyền truyền dạy điều gì phải làm.

Điều 619

Các bề Trên phải tận lực thi hành nhiệm vụ của mình , và trong sự hiệp nhất  với các thành viên trao phó cho mình, cac ngài phải tìm cách xây dựng một cộng đòa huynh đệ trong Đức Kitô, nơi đó Thiên Chúa được tìm kiếm và được yêu mến trên hết mọi sự. Vì vậy chính các Bề Trên phải thường xuyên nuôi dưỡng các thành viên bằng lương thực Lời Chúa và phải dẫn đưa họ tới việc cử hành phụng vụ. Các Bề Trên phải nêu gương cho họ trong việc thực hành các nhân đức, trong việc tuân giũ các luật lệ và các truyền thống của tu hội mình; các Bề Trên phải chu cấp xứng đáng các nhu cầu cá nhân của họ, phải ân cần chăm lo và viếng thăm những người đau yếu, phải sữa dạy những người vô kỷ luật, phải an ủi những người nhút nhác, và phải nhẫn nại với hết mọi người.

Điều 620

Những vị Bề Trên  cấp cao là những người lãnh đạo toàn thể tu hội, hoặc một tỉnh dòng, hoặc một phần tương đương với tỉnh dòng, hoặc một nhà tự trị, cũng như những người đại diện các vị ấy.Viện Phụ tổng quyền và Bề Trên của hội dòng đan tu cũng là những vị Bề Trên cấp cao, nhưng những vị này không có mọi quyền mà luật phổ quát dành cho các Bề Trên cấp cao.

Điều 621

Tỉnh dòng là liên hiệp nhiều nhà thành thành một phần trực tiếp của cùng một tu hội, dươi quyền cùng một Bề Trên, và được nhà chức trách hợp pháp thiết lập theo giáo luật.

Điều 622

 Vị Điều Hành tổng quyền có quyền trên mọi tỉnh dòng, các nhà và các thành viên của tu hội phải thi hành quyền ấy theo luật riêng; các Bề Trên khác có quyền này trong giới hạn nhiệm vụ của mình.

Điều 623

Để được hay bổ nhiệm hay được bầu vào chức vụ Bề Trên cách hữu hiệu, các thành viên của hội dòng, sau khi tuyên khấn trọn đời hay vĩnh viễn, buộc phải có một thời gian xứng hợp do luật riêng ấn định, hoặc nếu là Bề Trên cấp cao, thì do hiến pháp.

Điều 624

#1. Các Bề Trên phải được đặt lên cho một thời gian nhất định và xứng hợp tùy theo bản chất và nhu cầu của tu hội, trừ khi hiến pháp quy định cách khác về vị Điều Hành tổng quyền và các Bề Trên nhà tự trị.

#2. Luật riêng phải liệu sao có những quy tắc thích hợp để các Bề Trên được đặt lên một thời gian nhất định đừng ở trong chức vụ lãnh đạo quá lâu mà không cách quãng.

#3. Tuy nhiên, trong thời gian tại chức, các vị có thể bị giải nhiệm hopa85c được thuyên chuyển sang một chức vụ khác vì những lý do được quy định trong luật riêng.

Điều 625

#1. Vị Điều Hành tổng quyền của một tu hội phải được chỉ định bằng việc bầu cử đúng giáo luật chiếu theo các quy tắc của hiến pháp.

#2. Giám Mục tại nơi có trụ sở chính chủ tọa cuộc bầu cử Bề Trên đan viện tự trị được nói đến ở điều 615 , và cuộc bầu cử vị  Điều  Hành tổng quyền của tu hội thuộc luật giáo phận.

#3.Các Bề Trên phải được đặt lên chiếu theo quy tắc của hiến pháp, nhưng nếu các vị được bầu, thì các vị phải được sự chuẩn y của Bề Trên cấp cao có thẩm quyền; nếu các vị được Bề Trên bổ nhiệm, thì trước đó phải có sự tham khảo ý kiến cách thích đáng.

Điều 626

Các Bề Trên khi trao chức vụ, và các thành viên khi bầu cử, phải giữ các  quy tắc của luật phổ quát và của luật rei6ng. Các Bề Trên và các thành viên phải tránh mọi lạm dụng và thiên vị, và trong khi chỉ hướng về Thiên Chúa và nhằm lợi ích của tu hội, họ phải bổ nhiệm hoặc bầu những người mà trước mặt Chúa họ phải xét là thực sự xứng đáng và có khả năng. Ngoài ra trong các cuộc bầu cử họ phải tránh việc vận động phiếu cách trực tiếp hay gián tiếp, cho chính mình hay cho người khác.

Điều 627

#1. Chiếu theo quy tắc của hiến pháp,các Bề Trên phải có hội đồng riêng và phải nhờ đến hội đồng ấy khi thi hành nhiệm vụ.

#2. Ngoài những trường hợp do luật phổ quát quy định, luật riêng phải xác định những trường hợp nào buộc phải có sự chấp thuận hay buộc phải hỏi ý kiến để hành vi được hữu hiệu chiếu theo quy tắc của điều 127.

Điều 628

#1. Các Bề Trên đã được luật riêng của tu hội chỉ định vào nhiệm vụ này phải đi thăm các nhà và các thành viên đã được trao phó cho mình, vào thời gian đã được ấn địnyh, theo các quy tắc của luật riêng ấy.

#2.Giám Mục giáo phận có quyền và có bổn phận phải kinh lý, ngay cả trong phương diện kỷ luật tu trì;

10 các đan viện tự trị được nói đến ở điều 615;

20từng nhà của tu hội thuộc luật giáo phận ở trong địa hạt của ngài.

# 3. Các thành viên phải tỏ lòng tin tưởng đốu với vị kinh lý và  buộc phải  trả lời theo sự thật và trong đức ái, khi ngài hỏi họ cách chính đáng; không ai được phép làm bất cứ cách nào khác để các thành viên tránh né nghĩa vụ này, hoặc để gây cản trở cho mục đích của việc kinh lý bằng cách khác.

Điều 629

Các Bề Trên phải ở tại nhà mình và không được vắng nhà, trừ trường hợp chiếu theo quy tắc của luật riêng.

Điều 630

# 1. Các Bề Trên phải nhìn nhận sự tự do chính đáng của các thành viên trong những gì liên quan đến bí tích Sám Hối và việc linh hướng, miễn là vẫn giữ nguyên kỷ luật của tu hội.

# 2. Các Bề Trên, chiếu theo quy tắc của luật riêng, phải liệu sao cho các cha giái tội có khả năng luôn s8a3n sàng để các thành viên có thể thường xuyên xưng tội với các ngài.

# 3. Trong các nữ đan viện, trong các nhà đào tạo, và trong các cộng đoàn đông người thuộc hàng giáo dân, phải có các cha giải tội thường lệ được Đấng Bản Quyền địa phương chuẩn nhận, sau khi đã tham khảo ý kiến của cộng đoàn, tuy nhiên họ không buộc phải xưng tội với các vị ấy.

# 4. Các Bề Trên đừng giải tội  cho những người thuộc quyền mình, trừ khi những người này tự ý yêu cầu điều này.

# 5.Các thành viên phải đến với các Bề Trên của mình với lòng tin tưởng, họ có thể tự do và tự ý cởi mở tâm hồn với các ngài. Tuy nhiên, các Bề Trên không được xúi giục họ giải bày lương tâm bằng bất cứ cách nào.

TIẾT2: CÁC CÔNG NGHỊ (Điều 631 -  633)

Điều 631

#1. Có quyền tối cao trong tu ội chiếu theo quy tắc của hiến pháp, tổng công nghị phải được thành lập thế nào để đại diện cho toàn thể tu hội và có thể trở nên dấu chỉ  thực sư của sự hiệp nhất trong đức ái. Tổng công nghị có sứ mạng chính là bảo vệ gia sản của tu hội đã được nói đến ở điều 578

, cổ vũ việc canh tân và thích nghi hợp với gia sản ấy, bầu cử vị Điều Hành tổng quyền giải quyết các vấn đề quan trọng cũng như ban hành các quy tắc buộc mọi người phải tuân theo.

#2. Thành phần và quyền hạn của tổng công nghị phải được quy định trong hiến pháp; luật riêng còn phải xác định nội quy giữ trong khi họp tổng công nghị, nhất là trong những gì liên quan đến việc bầu cử và chương trình nghị sự.

#3. Theo các quy tắc được xác định trong luật riêng, không những các tỉnh dòng và các cộng đoàn địa phương, mà bất kỳ thành viên nào của hội dòng cũng đều được tự do gửi các nguyện vọng và các đề nghị của mình lên tổng công nghị.

Điều 632

Luật riêng phải cẩn thận xác định những gì liên quan đến những công nghị khác của tu hội hoặc những cuộc hội nghị tương tự khác, tức là phải xác định bản chất, quyền bính , thành phần, cách tiến hành và thời gian họp của các cuộc họp đó.

Điều 633

#1. Các cơ quan tham dự hoặc tham khảo phải trung thành chu toàn trách nhiệmđã được trao phó cho mình chiếu theo quy ắc của luật phổ  quát và của luật riêng, và phải theo cách thức riêng của mình để bày tỏ sự quan tâm và sự tham gia của tất cả các thành viên đối với lợi ích của toàn thể tu hội hay của cộng đoàn.

#2. Phải thận trọng khôn ngoan trong việc thành lập và sử dụng các phương cách tham dự hay tham khảo, và việc tiến hành của các phương cách ấy phải phù hợp với đặc tính và mục đích của tu hội.

TIẾT 3: TÀI SẢN VẬT CHẬT VÀ VIỆC QUẢN TRỊ TÀI SẢN (Điều 634 -640)

Điều 634

#1.Các tu hội, các tỉnh dòng và các nhà, với tư cách  là các pháp nhân theo luật, có khả năng thủ đắc, chấp hữu, quản trị và chuyển nhượng tài sản, trừ khi khả năng ấy đã bị hiến pháp loại trừ hay hạn chế.

# 2.Tuy nhiên, các tu hội, các tỉnh dòng và các nhà phải tránh mọi hình thức xa hoa , trục lợi quá đáng và tích lũy tài sản.

Điều 635

#1. Tài sản vật của các hội dòng, với tư cách là tài sản Giáo Hội, được chi phối bởi những quy định của quyển V và Tài sản vật chất của Giáo Hội, trừ khi luật đã minh nhiên dự liệu cách khác .

#2. Tuy nhiên,mỗi tu hội phải ấn định ,các quy tắc thích hợp về việc sử dụng và quản trị tài sản, để cổ vũ, bảo vệ và biểu lộ sự nghèo khó riêng của mình.

Điều 636

#1. Trong mỗi tu hội cũng như mỗi tỉnh dòng do một Bề Trên cấp cao lãnh đạo, phải có một người quản lý khác với Bề Trên cấp cao được đặt lên chiếu theo quy tắc của luật riêng, người này phải quản trị tài sản dưới sự hướng dẫn của Bề Trên liên hệ.rong các cộng đoàn địa phương, trong mức độ có thể, cũng phải đặt một người quản lý khác với Bề Trên địa phương.

#2.Vào thời kỳ và theo cách thức do luật riêng ấn định, các quản lý và các người quản trị khác phải tường trình cho nhà chức trách có thẩm quyền về việc quản trị

Điều 637

Các đan viện tự trị được nói đến ở điều 615 phải tường trình cho Đấng Bản Quyền địa phương mỗi năm một lần về việc quản trị; ngoài ra, Đấng Bản Quyền địa phương  có quyền biết việc kế toán của một nhà dòng thuộc luật giáo phận.

Điều 638

#1. Trong khuôn khổ của luật phổ quát, việc xác định những hành vi  nào vượt quá giới hạn và thể thức quản trị thông thường và việc ấn định những điều cần thiết để thực hiện thành ự một hành vi  quản trị ngoại thường thuộc về luật riêng.

#2. Ngoài các Bề Trên, các viên chức được luật riêng chỉ định vào việc quản trị thông thường , trong giới hạn trách nhiệm của mình.

# 3. Để được hữu hiệu, việc chuyển nhượng và bất cứ việc gì khiến cho tình trạng di sản của pháp nhân bị thiệt thòi, phải có phép bằng văn bản của Bề Trên có thẩm quyền, với sự chấp thuận của hội đồng của ngài. Ngoài ra còn buộc phải có phép của Tòa Thánh, nếu là một việc chi tiêu vượt quá số tiền được Tông Tòa ấn định cho mỗi miền, hoặc nếu là tài sản được dâng cho Giáo Hội do lời khấn, hoặc là các đồ vật quý giá vì giá trị nghệ thuật hay lịch sử.

#4. Đối với các đan viện tự trị được nói đến ở điều 615 và đối với các tu hội thuộc luật giáo phận, phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Đấng Bản Quyền địa phương.

Điều 639

#1.Nếu một pháp nhân mắc nợ và mắc các nghĩa vụ, ngay cả khi có phép của Bề Trên, thì chính pháp nhân ấy buộc phải chịu trách nhiệm về các món nợ và các nghĩa vụ đó.

#2.Nếu một thành viên được phép Bề Trên ký hợp đồng liên quan đến tài sản riêng tư của mình, thì chính đương sự phải chịu trách nhiệm về hợp đồng đó; nhưng nếu đương sự được Bề Trên ủy quyền để giải quyết một công việc của tu hội, thì tu hội phải chịu trách nhiệm về việc đó.

#3. Nếu một tu sĩ đã ký hợp đồng mà không có phép của các Bề Trên, thì chính đương sự phải chịu trách nhiệm, chứ không phải pháp nhân.

#4. Tuy nhiên, vẫn giữ nguyên tắc là luôn luôn có thể kho83i tố người đã thủ lợi từ hợp đồng đã được ký kết.

#5. Các Bề Trên dòng phải thận trọng đừng cho phép vay nợ, trừ khi biết chắc rằng có thể trả lãi nhờ hoa lợi thông thường và có thể hoàn lại tiền vốn bằng cách trả góp một cách chính đáng trong một thời gian không quá lâu.

Điều 640

Các tu hội , tùy hoàn cảnh địa phương, phải cố gắng làm chứng cho đức ái và đức nghèo khó cách tập thể và phải đóng góp tài sản mình để đáp ứng những nhu cầu của Giáo Hội cũng như việc cứu trợ những người nghèo, tùy phương tiện của mình.

CHƯƠNG 3: VIỆC THÂU NHẬN ỨNG SINH VÀ ĐÀO TẠO CÁC TU SĨ

TIẾT1: VIỆC THÂU NHẬN VÀO TẬP VIỆN (Điều 641 - 645)

Điều 641

Việc thâu nhận ứng sinh vào tập viện thuộc về các Bề Trên cấp cao chiếu theo quy tắc của luật riêng.

Điều 642

Các Bề Trên phải cẩn thận liệu sao để chỉ thâu nhận những ứng sinh không những đủ độ tuổi đòi buộc, mà còn có sức khỏe, tính tình thích hợp và đầy đủ các đức tính của sự trưởng thành, để đảm nhận nếp sống riêng của tu hội; nếu cần, phải nhờ đến người giám định để xác minh sức khỏe, tính tình và sự trưởng thành, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 220.

Điều 643

#1. Việc thâu nhận những người sau đây vào tập viện sẽ vô hiệu;

10người chưa đủ mười bảy tuổi trọn;

20người phối ngẫu, bao lâu hôn nhân còn hiệu lực;

30người đang còn liên kết với tu hội thánh hiến bằng mối ràng buộc thánh hay đã nhập tịch vào một tu đoàn tông đồ, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 684

40người vào tu hội do ảnh hưởng của bạo lực, sợ hãy nghiêm trọng hay man trá, hoặc người Bề Trên nhận vào dưới một ảnh hưởng tương tự như thế;

50người giấu giếm việc mình đã gia nhập tu hội thánh hiến hay một tu đoàn tông đồ.

#2.Luật riêng có thể thiết lập các ngăn trở khác liên quan cả đến sự hữu hiệu của việc thâu nhận, hoặc đặt thêm các điều kiện khác trong việc thu nhận.

Điều 644

Các Bề Trên không được thâu nhận các giáo sĩ triều vào tập việt mà không tham khảo Đấng Bản Quyền riêng của những người này và cũng không được thâu nhận  những người mắc những món nợ không thể chi trả.

Điều 645

#1.Trước khi được thâu nhận vào tập viện, các ứng sinh phải xuất trình  chứng thư rửa tội và chứng thư thêm sức, cũng như giấy chứng nhận tình trạng thong dong.

#2. Nếu là việc thâu nhận các giáo sĩ hoặc các ứng sinh đã từng được  nhận vào một tu hội thánh hiến khác, một tu đoàn tông đồ hay một chủng viện, thì tùy theo trường hợp buộc phải có thêm một chúng thư của Đấng Bản Quyền địa phương hoặc của Bề Trên cấp cao của tu hội hay của tu đoàn, hoặc của giám đốc chủng viện.

#3. Luật riêng có thể đòi hỏi những chúng từ khác về khả năng mà ứng sinh buộc phải cò ,cũng như về việc không mắc ngăn trở.

#4. Nếu thấy cần, các Bề Trên còn có thể yêu cầu những thông tin khác nữa, với điều kiện phải giữ bí mật.

TIẾT 2: TẬP VIỆN VÀ VIỆC ĐÀO TẠO TẬP SINH (Điều 646 -  653)

Điều 646

Tập viện , nơi  khởi đầu  đời sống tu hội, được tổ chức thế nào để các tập sinh có một nhận thức tốt nhất về ơn gọi thần linh, cũng là ơn gọi riêng của tu hội, để họ thử nghiệm nếp sống của tu hội, để họ làm cho lòng trí mình được thấm nhuần tinh thần của hội dòng, cũng để họ chứng minh ý định và khả năng của mình.

Điều 647

#1. Việc thiết lập, di chuyển và giải thể tập việc phải được thực hiện do sắc lệnh bằng văn thư của vị Điều Hành tổng quyền của tu hội , với sự chấp thuận của ban cố vấn của vị này.

#2. Để được hữu hiệu, việc tập tu phải được thực hiện trong một nhà được chỉ định hợp pháp cho mục đích ấy. Trong những trường hợp đặc biệt và ngoại lệ, vị Điều Hành tổng quyền, với sự chấp thuận của ban cố vấn của ngài, có thể cho phép một ứng sinh thực hiện việc tập tu tại một nhà khác của tu hội, dưới sự hướng dẫn của một tu sĩ có kinh nghiệm trong nhiệm vụ giáo tập.

# 3. Bề Trên cấp cao có thể cho phép một nhóm tập sinh lưu trú một thời gian tại một nhà khác của tu hội do chính ngài chỉ định.

Điều 648

#1. Để được hữu hiệu, việc tu tập phải kéo dài mười hai tháng trong chính cộng đoàn tập viện, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 647 #3.

#2. Để hoàn tất việc đào tạo các tập sinh, ngoài thời gian được nói đến ở #1,có thể ấn định thêm một hay nhiều thời gian sinh hoạt  tông đồ ở ngoài cộng đoàn tập viện.

#3. Việc tập tu không được kéo dài quá hai năm.

Điều 649

#1. Miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của các điều 647 #3 và 648 #2, sự vắng mặt khỏi tập viện quá ba tháng, dù liên tục hay cách quảng, sẽ vô hiệu quá việc tập tu. Sự vắng mặt quá mười lăm ngày phải được bù lại.

#2. Với phép của Bề Trên cấp cao có thẩm quyền , việc khấn lần đầu  có thể thực hiện trước kỳ hạn, nhưng không được sớm hơn mười lăm ngày.

Điều 650

#1. Mục đích của năm tập đòi các tập sinh phải được đào tạo dưới sự hướng dẫn của vị giáo tập, theo một chương trình đào tạo do luật riêng quy định.

#2. Việc lãnh đạo các tập sinh dành riêng cho một mình vị giáo tập duy nhất dưới quyền các Bề Trên cấp cao.

Điều 651

#1.Vị giáo tập phải là thành viên của tu hội, đã tuyên khấn trọn đòi và đượ c chỉ định hợp pháp.

#2.Nếu cần, có thể đặt thêm các phụ tá cho vị giáo tập, những người này phải tùy thuộc vị  giáo tập trong việc hướng dẫn việc tập tu và trong chương trình đào tạo.

#3. Phải cắt đặt những thành viên đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và không vướng mắc những trách nhiệm khác vào việc đào tạo tập sinh, để có thể chu toàn phận sự một cách hiệu quả và bền vững.

Điều 652

#1.Vị giáo tập và các cộng tác viên nhận định và trắc nghiệm ơn gọi của các tập sinh và đào tạo họ từng bước để họ sống đời trọn lành thích hợp với tu hội.

#2.Các tập sinh phải được hướng dẫn để phát huy các nhân đức nhân bản và các nhân đức Kitô giáo; họ phải được đưa vào một con đường trọn lành nhất nhờ lời cầu nguyện và từ bỏ mình; họ phải được đào tạo về cách chiêm ngắm mầu nhiệm cứu độ, cách đọc và suy ngẫm Thánh Kinh; họ phải được chuẩn bị đểcử hành việc tôn thờ Thiên Chúa và cho nhân loại trong Đức Kitô bằng các lời khuyên Phúc Aâm; họ phải được giáo huấn về đặc tính và tinh thần, mục đích và kỹ luật, lịch sử và đời sống của tu hội; họ phải được thấm nhuần lòng yêu mến Giáo Hội cũng như các vị Chủ Chăn có chức thánh của Giáo Hội.

#3.Ý thức trách nhiệm riêng của mình, các tập sinh phải tích cực cộng tác với vị giáo tập để trung thành đáp lại ơn gọi của Chúa.

#4.Các thành viên của tu hội phải hết lòng cộng tác, theo cách của mình, vào việc đào tạo các tập sinh, bằng gương sáng đời sống và bằng lời cầu nguyện.

#5. Thời gian của việc tập tu, được nói đến ở điều 648#1, phải đượcdùng vào việc đào tạo thật sự, vì vậy, các tập sinh không phải bận rộn với việc học hành và các công tác không trực tiếp góp phần vào việc đào tạo ấy.

Điều 653

#1. Tập sinh có thể tự do rời bỏ tu hội và nhà chức trách có thẩm quyền của tu hội có thể sa thải tập sinh.

#2.Khi việc tu kết thúc, tập sinh phải được nhận  cho khấn tạm, nếu được xét là có khả năng xứng hợp, nếu không thì phải bị sa thải. Nếu có hồ nghi về khả năng xứng hợp của tập sinh, Bề Trên cấp cao có thể kéo dài thời gian thử luyện chiếu theo quy tắc của luật rei6ng, nhưng không được quá sáu tháng.

TIẾT 3: VIỆC TUYÊN KHẤN (Điều 654 - 658)

Điều 654

Do việc khấn dòng, các thành viên cam kết tuân giữ ba lời khuyên Phúc Aâm bằng lời khấn công, họ được thánh hiến cho Thiên Chúa qua thừa tác vụ của Giáo Hội và được gia nhập vào tu hội, với những quyền lợi và những bổn phận do luật quy định.

Điều 655

Việc khấn tạm phải được tuyên khấn cho một thời gian do luật riêng ấn định, thời gian ấy không được dưới ba năm và không được quá sáu năm.

Điều 656

Để được hữu hiệu, việc khấn tạm đòi buộc:

10người sắp tuyên khấn tối thiểu phải được mười tám tuổi trọn;

20việc tập tu đã được thực hiện hữu hiệu;

30 việc nhận cho khấn phải được tự do thực hiện do Bề Trên có thẩm quyền với sự biểu quyết của ban cố vấn chiếu theo quy tắc của luật;

40lời tuyên khấn phải được phát biểu cách minh nhiên và không do bạo lực, sợ hãi nghiêm trọng hoặc man trá;

50việc nhận lời khấn phải được thực hiện do chính Bề Trên hợp pháp , hoặc nhờ một người khác.

Điều 657

#1.Khi mãn thời gian giữ lời khấn, tu sĩ nào tự ý xin khấn  và được xét là có khả năng xứng hợp, thì phải được nhận cho tái khấn  hoặc cho khấn trọn đời, nếu không thì phải ra khỏi hội dòng.

#2. Tuy nhiên,nếu thấy thuận tiện, Bề Trên có thẩm quyền có thể kéo dài thời gian khấn tạm, tùy theo luật riêng, nhưng tổng số thời gian mà thành viên ấy bị ràng buộc bởi lời khấn tạm không được quá chín năm.

#3.Vì một lý do chính đáng, việc khấn trọn đời có thể được thực hiện trước kỳ hạn, nhưng không được sớm hơn ba tháng.

Điều 658

Ngoài những điều kiện đã được nói đến ở điều 656, 30,40,50, và những điều kiện khác được luật riêng thêm vào, để lời khấn trọn đời được hữu hiệu, khấn sinh buộc:

10tối thiểu phải đủ hai mươi mốt tuổi trọn;

20phải khấn tạm trước thời gian đó ít là ba năm, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 657 #3.

 

TIẾT 4: VIỆC ĐÀO TẠO CÁC TU SĨ (Điều 659 - 661)

Điều 659

#1. Trong mỗi tu hội, sau khi tuyên khấn lần đầu, tất cả mọi thành viên phải được tiếp tục đào tạo, để sống nếp sống riêng của tu hội cách trọn hơn và thực hiện sứ mạng của tu hội  cách phù hợp hơn.

# 2.Bởi vậy, luật riêng phải quy định chương trình và thời gian đào tạo ấy, xét theo các nhu cầu của Giáo Hội, các hoàn cảnh  của con người và của thời  cuộc, cũng như mục đích và đặc tính của tu hội đòi hỏi.

#3.Việc đào tạo các thành viên chuẩn bị lãnh chức thánh được chi phối do luật phổ quát và chương trình học vấn riêng của tu hội.

Điều 660

#1. Việc đào tạo phải có hệ thống, thích ứng với khả năng của các thành viên, phải có các phương diện thiêng liêng và tông đồ, lý thuyết và thực hành cùng một lúc, và nếu thuận tiện,phải gồm cả việc thi lấy các bằng cấp thích hợp, đạo cũng như đời.

#2. Trong thời gian đàotạo này , không được trao cho các thành viên giáo vụ hay một công việc nào gây cản trở cho việc đào tạo.

Điều 661

Suốt đời các tu sĩ phải chăm chú tiếp tục việc đào tạo về các phương diện thiêng liêng, lý thuyết và thực hành, và các Bề Trên phải cung cấp cho họ các phương tiện và thời giờ cần thiết cho việc đào tạo.

CHƯƠNG 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA CÁC TU HỘI VÀ CÁC THÀNH VIÊN (Điều 662 - 672)

Điều 662

Các tu sĩ phải coi việc đi theo Đức Kitô do Phúc Aâm đề ra và được trình bày trong hiến pháp của tu hội và luật tối thượng của đời sống.

Điều 663

# 1. Chiêm ngắm các thực tại của Thiên Chúa và kết hợp liên lỉ với ngài trong cầu nguyện phải là bổn phận hàng đầu và chính yếu của mọi tu sĩ.

#2. Hàng ngày, các thành viên phải tham dự hiến lễ tạ ơn, nếu có thể, phải rước Mình Máu Chúa Kitô và phải tôn thờ chính Chúa hiện diện trong bí tích.

#3. Họ phải chuyên cần đọc Thánh Kinh và thực hành tâm nguyện, họ phải cử hành cách xứng đáng các giờ kinh phụng vụ, theo những quy định của luật riêng, miễn là vẫn giữ nguyên nghĩa vụ của các giáo sĩ được nói đến ở điều 276 #2, 30, và phải thực hành các việc đạo đức khác.

#4. Họ phải đặc biệt tôn kính Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, là mẫu gương và là Đấng bảo trợ đời thánh hiến, nhất là bằng việc lần chuỗi Mân Côi.

#5. Họ phải trung thành tuân giữ thời gian tĩnh tâm hằng năm.

Điều 664

Các tu sĩ phải kiên trì hướng tâm hồn lên Chúa, phải xét  mình hằng ngày và phải năng lãnh nhận bí tích Sám Hối.

Điều 665

#1. Các tu sĩ phải ở tại nhà dòng của mình , giữa đời sống chung và không được vắng nhà nếu không có phép Bề Trên. Tuy nhiên nếu là vấn đề vắng mặt lâu ngày , thì Bề Trên cấp cao, với sự chấp nhận của ban cố vấn, và vì một lý do chính đáng, có thể cho phép một thành viênở ngoài một nhà của tu hội , nhưng không được quá một năm, trừ khi vì lý do chữa bệnh, vì lý do học hành hoặc phải làm việc tông đồ nhân danh tu hội.

#2. Khi một thành viên vắng khỏi nhà dòng cách bất hợp pháp dưới ý định tránh khỏi quyền Bề Trên, thì chính các Bề Trên phải ân cần tìm kiếm họ, phải giúp họ trở về và bền đổ trong ơn gọi của mình.

Điều 666

Trong việc các phương tiện truyền thông xã hội, phải sự phán  đoán cần thiết và phải  tránh những gì  có hại cho  cho ơn gọi riêng  và nguy hiểm cho đức khiết tịnh của một người đã được thánh hiến.

Điều 667

#1. Trong tất cả các nhà ,phải giữ nội vi thích hợp với đặc tính và sứ mạng của tu hội theo những quy định của luật riêng, một phần của nhà dòng luôn luônđược dành riêng cho các thành viên mà thôi.

#2.Kỷ luật của nội vi phải được phải được tuân giữ nghiêm nhặt hơn trong các đan viện chuyên sống đời chiêm niệm.

#3. Các nữ đan viện hoàn toàn chuyên sống đời chiêm niệm phải tuân giữ nội vi giáo hoàng , nghĩa là theo các quy tắc do tông toà ban hành. Các nữ đan viện kháac phải tuân giữ nội vi thích hợp với đặc tính riêng đã được quy định trong hiến pháp.

#4.Giám Mục giáo phận có năng quyền vào trong nội vi của các nũ đan viện ở trong giáo phận mình vì một lý do chính đáng, và có năng quyền ban phép , vì một lý do nghiêm trọng và với sự đồng ý của Bề Trện, cho những người khác vào trong một nội vi và cho các nữ tu rakhỏi nội vi trong một thời gian thực sự cần thiết.

Điều 668

#1. Trước khi khấnlần đầu, các thành viên phải nhượng quyền quản trị tài sản riêng cho người mình muốn và họ phải đưộc tự do định đoạt về việc sử dụng tài sản cũng như các hoa lợi của tài sản trừ khi hiến pháp quy định cách khác . Ít là ttrước khi khấn trọn đời, các thành viên phải lập một chúc thư có giá trị  đối với các luật dân sự.

#2.Để thay đổi các việc định đọat ấy vì một lý do chính đáng cũng như để làm một hành vi  nào có liên quan đến tài sản vật chất, họ cần phải được phép của Bề Trên có thẩm quyền chiếu theo quy tắc của luật riêng.

#3. Tất cả những gì tu sĩ thủ đắc do công lao của mình hoặc nhân danh tu hội thì đều thuộc về tu hội . Những tài sản tu sĩ nhận được bằng bất cứ cách nào dưới danh nghĩa cấp dưỡng, trợ cấp , hoặc bảo hiểm thì thuộc về tu hội, trừ khi luật riêng ấn định cách khác.

#4. Thành viên nào phải từ bỏ hoàn toàn các tài sản của mình  do bản chất của tu hội, thì phải thể hiện sự từ bỏ ấy trước khi khấn trọn đời, theo một thể thức có giá trị , trong mức độ có thể, đối với các luật dân sự từ bỏ đó có hiệu lực kể từ ngày khấn. Tu sĩ đã khấn trọn đòi, chiếu theo quy tắc của luật riêng, muốn từ bỏ một phần hay toàn bộ tài sản của mình, cũng phải làm như thếvới phép của vị Điều Hành tổng quyền.

#5. Tu sĩ nào phải từ bỏ hoàn toàn những tài sản của mình, do bản chất của tu hội, thì mất khả năng thủ đắc và chấp hữu, vì vậy các hành vi nghịch với lời khấn nghèo khó do tu sĩ ấy thực hiện sẽ vô hiệu. Những tài sản tu sĩ ấy có được sau hành vi từ bỏ của mình đều thuộc về tu hội chiếu theo quy tắc của luật riêng.

Điều 669

#1.Các tu sĩ phải mặc tu phục của tu hội mình được may chiếu theo quy tắc của luật riêng, để làm dấu chỉ của sự thánh hiến và làmchứng cho đức nghèo khó.

#2.Các tu sĩ thuộc hàng giáo sĩ của một tu hội không có tu phục riêng phải mặctu phục của giáo sĩ chiếu theo quy tắc của điều 284.

Điều 670

Tu hội phải cung cấp cho các thành viên tất cả những gì cần thiết chiếu theo quy tắc của hiến pháp để họ đạt được mục đích ơn gọi của họ.

Điều 671

Các tu sĩ không được nhận lãnh các trách nhiệm và các giáo vụ ở ngoài tu hội của mình, khi không có phép của Bề Trên hợp pháp.

Điều 672

Các tu sĩ bị ràng buộc bởi những quy định của các điều 277,285,286,287 và 289,ngoài ra, các tu sĩ thuộc hàng giáo sĩ còn phải tuân giữ những quy định của điều 279 #2;trong các tu hội giáo dân thuộc luật giáo hoàng, Bề Trên cấp cao có thể ban phép được nói đến ở điều 285 #4.

CHƯƠNG 5: VIỆC TÔNG ĐỒ CỦA CÁC TU HỘI (Điều 673 - 683)

Điều 673

Việc tông đồ của một tu sĩ trước tiên hiện tại ở chứng tá đời sống thánh hiến của họ có bổn phận phải gìn giữ bằng lời cầu nguyện và bằng việc sám hối.

Điều 674

Các tu hội chuyên chiêm niệm luôn luôn có một chỗ đứng nỗi bật trong nhiệm thể Đức Kitô; thật vậy, họ dâng lên Thiên Chúa một hy lễ ngợi khen tuyệt vời, làm vẻ vang dân Chúa bằng những hoa trái thánh thiện, họ khích lệ dân Chúa bằng gương sáng , và làm cho dân Chúa phát triển nhờ thành quả của việc tông đồ âm thầm. Vì vậy, dù những nhu cầu của hoạt động tông đồ thật cấp bách, thì cũng không thể kêu gọi những thành viên của các tu hội ấy cộng tác vào các thừa tác vào các thừa tác mục vụ khác nhau.

Điều 675

#1. Trong những tu hội chuyên hoạt động tông đồ, việc tông đồ thuộc về chính bản tính của những hội dòng ấy. Vì vậy, toàn thể đời sống của các thành viên phải được thấm nhuần tinh thần tông đồ và tinh thần tu trì phải thúc đẩy toàn thể hoạt động tông đồ.

#2.Hoạt động tông đồ luôn luôn phải bắt nguồn từ việc kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, đồng thời phải cũng cố và hun đúc việc kết hợp ấy.

#3.Hoạt động tông đồ phải được thi hành nhân danh và thừa lệnh của Giáo Hội, cũng như phải được thực hiện trong sự thông hiệp với Giáo Hội.

Điều 676

Các tu hội giáo dân, dù nam hay nữ, đều tham gia vào trách nhiệm mục vụ của Giáo Hội bằng những công tác từ thiện về mặt thiêng hay thể xác, và đều phục vụ nhân loại dưới nhiều hình thức khác nhau; vì vậy, họ phải kiên trì một cách trung thành trong ơn gọi của mình.

Điều 677

#1.Các Bề Trên và các thành viên phải trung thành giữ sứ mạng và các hoạt động riêng của tu hội; tuy nhiên, xét theo nhu cầu của mỗi thời và mỗi nơi, họ phải khôn ngoan thích nghi những hoạt động này bằng cách sử dụng các phương tiện tân tiến và thích hợp.

#2.Nếu những tu hội nào có các hiệp hội Kitô hữu được kết nạp, thì những tu hội đó phải ân cần giúp đỡ họ cách đặc biệt, để họ được thấm nhuần tinh thần đích thực của gia đình tu hội.

Điều 678

#1. Trong những gì liên quan đến việc coi sóc ác linh hồn, việc cử hành công khai thờ phượng Thiên Chúa và các việc tông đồ khác, các tu sĩ phải tùy thuộc quyền của các Giám Mục, mà họ có bổn phận phải tận tình suy phục và kính trọng.

#2. Khi làm việc tông đồ ở ngoài, các tu sĩ còn phải tùy thuộc quyền các Bề Trên của mình và phải trung thành với kỹ luật của tu hội; chính các Giám Mục phải nhớ thúc bách họ giữ nghĩa vụ ấy, khi hoàn cảnh đòi hỏi.

#3.Trong khi tổ chức việc tông đồcủa các tu sĩ, các Giám Mục giáo phận và các Bề Trên dòng phải đồng lòng với nhau trong hành động.

Điều 679

Vì lý do rất nghiêm trọng thúc bách, Giám Mục giáo phận có thể cấm một thành viên của một hội dòng không được ở trong giáo phận của ngài, nếu Bề Trên cấp cao của tu sĩ ấy đã xao lãng không liệu việc đó, sau khi đã được thông báo, nhưng phải trình sự việc lên Tòa Thánh ngay.

Điều 680

Giữa các tu hội với nhau cũng như giữa các tu hội  với hàng giáo sĩ triều, phải cổ vũ một sự cộng tác có tổ chức cũng như một sự phối  trí  mọi việc và mọi hoạt động tông đồ, dưới sự chỉ đạo của Giám Mục giáo phận, miễn là vẫn phải tôn trọng đặc tính và mục đích của mỗi hội dòng  và các luật tặng lập.

Điều 681

#1. Những công việc do Giám Mục giáo phận đã trao cho các tu sĩ, thì tùy thuộc quyền bính và sự chỉ đạo của Giám Mục ấy, miễn là vẫn tôn trọng quyền của các Bề Trên dòng chiếu theo quy tắc của điều 678 ##2 và 3.

#2.Trong những trường hợp ấy, Giám Mục giáo phận và Bề Trên có thẩm quyền của tu hội phải thành lập một văn bản hợp đồng, trong đó, ngoài những điều khác, phải xác định rõ ràng và kỹ lưỡng công việc phải thực hiện, nhân sự lãnh trách nhiệm và những vấn đề tài chính.

Điều 682

#1. Nếu là việc trao một giáo vụ trong giáo phận cho một tu sĩ, thì chính Giám Mục giáo phận phải bổ nhiệm tu sĩ nào được Bề Trên có thẩm quyền đề cử hay ít là có sự chấp thuận của Bề Trên này.

#2. Tu sĩ có thể bị giải nhiệm khỏi giáo vụ đã được trao cho mình, hoặc do quyết định đơn phương của nhà chúc trách đã trao giáo vụ, sau khi đã thông báo cho Bề Trên dòng biết, hoặc do quyết định đơn phương của Bề Trên, sau khi đã thông báo cho người đã trao giáo vụ biết; không cần có sự chấp thuận của phía bên kia.

Điều 683

#1. Trong thời gian kinh lý mục vụ và ngay cả trong trường hợp cần thiết, Giám Mục giáo phận có thể đích thân hay nhờ người khác kinh lý các nhà thờ và các nhà nguyện mà các Kitô hữu thường hay lui tới, các trường học và các công trình tôn giáo hay bác ái khác về mặt tinh thần hay vật chất, đã được trao cho các tu sĩ; nhưng việc kinh lý ấy không liên quan đến các trường học được mở riêng cho các học viên của tu hội.

#2. Nếu tình cờ Giám Mục giáo phận phát hiện ra những lạm dụng và sau khi đã khuyến cáo các Bề Trên dòng, nhưng vô hiệu, thì ngài có thể dùng quyền riêng của mình để đích thân định liệu.

CHƯƠNG 6: CÁC THÀNH VIÊN RỜI BỎ TU HỘI

TIẾT 1: VIỆC CHUYỂN SANG TU HỘI KHÁC (Điều 684 - 685)

Điều 684

#1.Một thành viên đã khấn trọn đời không thể chuyển chuyển từ hội dòng mình sang một hội dòng khác, trừ có phéo của vị Điều Hành tổng quyền của mỗi tu hội, và được sự chấp thuận của ban cố vấn của mỗi vị.

#2. Sau khi đã mãn thời gian thử luyện ít là ba năm, thành viên có thể được nhận cho khấn trọn đời trong tu hội mới.Tuy nhiên, nếu đương sự từ chối việc tuyên khấn này, hoặc không được các Bề Trên có thẩm quyền chấp nhận cho khấn, thì đương sự phải trở về tu hội đầu tiên, trừ khi đã được đặc ân hồi tục.

# 3.Để một tu sĩ có thể chuyển từ một đan viện tự trị này sang một đan viện tự trị khác của cùng tu hội, hoặc của liên minh hoặc của cùng liên hiệp, điều kiện cần và dủ là sự chấp thuận của Bề Trên cấp cao của mỗi đan viện, cũng như sự chấp thuận của công nghị đan viện tiếp nhận, miễn là vẫn giữ nguyên những điều kiện khác do luật riêng quy định; không đòi buộc phải khấn lại.

#4. Luật riêng phải xác định thời gian và cách thức thử luyện trước khi một thành viên được tuyên khấn trong tu hội mới.

#5. Để chuyển sang  một tu hội đời hay một tu đoàn tông đồ, cũng như để chuyển từ một tu hội đời hay một tu đoàn tông đồ sang một hội dòng, thì phải có phép của Tòa Thánh và phải tuân theo các chỉ thị của Tòa Thánh.

Điều 685

#1. Cho đến khi tuyên khấn trong tu hội mới, tuy vẫn phải giữ các lời khấn, các quyền lợi và các nghĩa vụ mà thành viên có trong tu hội đầu tiên đều bị đình chỉ, tuy nhiên, kể từ lúc bắt đầu thử luyện, đương sự buộc phải tuân giữ luật riêng của tu hội mới.

# 2.Do việc tuyên khấn trong tu hội mới, thành viên ấy được gia nhập vào tu hội này, trong khi đó các lời khấn, các quyền lợi và các nghĩa vụ trước kia đều chấm dứt.

TIẾT 2: VIỆC RỜI BỎ TU HỘI (Điều 686 - 693)

Điều 686

#1. Khi có lý do nghiêm trọng, vị Điều Hành tổng quyền, với sự chấp thuận của ban cố vấn , có thể ban đặc ân sống ngoài nội vi nhưng không quá ba năm cho một tu sĩ đã khấn trọn đời

Điều 687

Thành viên sống ngoài nội vi được miễn giữ nhũng nghĩa vụ không tưong hợp với tình trạng sống mới của mình nhưng vẫn tùy thuộc quyền của các Bề Trên cũng như của Đấng Bản Quyền địa phương vẫn đượccác  ngài săn sóc , nhất là khi đương sự là giáo sĩ. Thành viên ấy có thể mặc tu phục của tu hội, trừ khi đặc ân đã ấn định cách khác. Tuy nhiên, đương sự mất quyền bầu cử và ứng cử.

Điều 688

#1. Thành viên nào muốn rời bỏ tu hội khi mãn hạn giữ lời khấn, thì đều có thể rời bỏ tu hội.

#2. Trong thời gian giữ lời khấn tạm, thành viên nào xin rời bỏ tu hội vì một lý do quan trọng, vị Điều Hành tổng quyền có thể ban đặc ân  hồi tục trong một tu hội thuộc luật giáo hoàng, với sự chấp của ban cố vấn; nhưng trong các tu hội thuộc luật giáo phận và trong các đan viện tự trị được nói đến ở điều 615 để đặc ân hồi tục được hữu hiệu, thì có sự phê chuẩn của Giám Mục tại nơi có nhà đã được chỉ định cho đương sự ở.

Điều 689

#1.Khi mãn hạn giữ lời khấn tạm, nếu có những lý do chính đáng, một thành viên có thể bị Bề Trên cấp cao có thẩm quyền loại bỏ không cho khấn tiếp, sau khi đã tham khảo ý kiến của ban  cố vấn.

# 2. Một bệnh thể lý hay một bệnh tâm thầnđã mắc phải kể cảsau khi tuyên khấn, theo ý của các giám định viên khiến cho thành viên được nói đến ở #1 không có khả năng sống trong tu hội, tạo thành một lý do khiến cho đương sự không được nhận để khấn lại hoặc khấn trọn đời, trừ khi đương sự mắc phải bệnh ấy là do sự chểnh mãng của tu hội hoặc do công việc làm trong tu hội.

#3. Nế xảy ra việc một tu sĩ mất trí trong thời gian giữ lời khấn tạm, cho dù không đủ điều kiện để khấn lại, đương sự không thể bị sa thải khỏi tu hội.

Điều 690

#1.Người nào đã rời bỏ tu hội cách hợp pháp, sau khi đã mãn việc tập tu hoặc sau khi hết hạn giữ lời khấn, thì có thể được vị Điều Hành tổng quyềnnhận lại với sự chấp thuận của ban cố vấn mà không buộc phải bắt đầu lại thời kỳ tập tu; nhưng chính vị Điều Hành xác định việc thử luyện thích hợp trước khi cho khấn tạm, cũng như thời gian phải giữ các lời khấn trước khi cho khấn trọn đời, chiếu theo quy tắc của các điều 655 và 657.

#2. Bề Trên một đan việc tự trị có cùng năng quyền như vậy, với sự chấp thuận của ban cố vấn.

Điều 691

#1. Một người đã khấn trọn đời không được xin đặc ân rời bỏ tu hội, nếu không có những lý do rất nghiêm trọng phải cân nhắc trước mặt Chúa; đương sự phải đệ đơnvị Điều Hành tổng quyền của tu hội, để ngài chuyển lênđấng có thẩm quyền, kèm theo ý kiến riêng củ ngài và của ban cố vấn.

#2. Trong các tu hội thuộc luật giáo hoàng,đặc ân hồi tục được dành riêng cho Tông Tòa; nhưng trong các tu hội thuộc luật giáo phận tại nơi có nhà được chỉ định cho đương sưở cùng có thể ban đặc ân này.

Điều 692

Đặc ân hồi hồi tục, một khi đã được ban và được thông báo cách chính thức, cho thành viên biết, đương nhiên bao hàm sự miễn chuẩn các lời khấn, cũng như mọi nghĩa vụ pháy xuất từ việc tuyên khấn, trừ khi chính thành viên ấy từ chối đặc ân, ngay khi được thông báo.

Điều 693

Nếu thành viên là một giáo sĩ, thì đặc ân chỉ được ban sau khi thành viên ấy đã tìm được Giám Mục nhận cho nhập tịch vào giáo phận của ngài, hoặc ít là nhận để thử luyện, thì thành viên đương nhiên được nhập tịch vào giáo phận sau năm năm, trừ khi đương sự đã bị Giám Mục từ chối.

TIẾT 3: VIỆC SA THẢI CÁC THÀNH VIÊN (Điều 694 -704)

Điều 694

#1. Phải được kể là đương nhiên bị sa thải  khỏi tu hội thành viên nào;

10 đã hiển nhiên chối bỏ đức tin Công Giáo;

20 đã kết hôn hoặc mưu toan kết hôn, dù chỉ là hôn nhân dân sự;

# 2. Trong các trường hợp ấy, Bề Trên cấp cao cùng với ban cố vấn phải tuyên bố sự kiện không chút trì hoãn, sau khi đã thu nhập các bằng chứng của việc kết hôn, để thực hiện việc sa thải về mặt pháp lý.

Điều 695

#1. Một thành viên  phải bị sa thải vì các tội phạm được nói đến ở các điều 1397,1398 và 1395, trừ khi đối với những tội phạm được nói đến ở điều 1395#2, Bề Trên xét thấy là việc sa thải không hoàn toàn cần thiết và có thể giúp cho đương sự sửa mình, việc bồi thường theo đức công bằng cũng như việc sửa chữa  gương xấu có thể được giải quyết đầy đủ bằng cách khác.

#2. Trong các trường hợp như thế, sau kh đã thu thập các bằng chứng về sự kiện và về sự kiện và về việc quy trách nhiệm, Bề Trên cấp cao thông báo cho đương sự sắp bị sa thải biết lời tố cáo và các bằng chứng, và cho đương sự năng quyền tự biện hộ. Tất cả các văn kiện được Bề Trên cấp cao và công chứng viên ký tên, cùng với các câu trả lời do đương sự viết và ký, phải được chuyển lên vị Điều Hành tổng quyền.

Điều 696

#1. Một thành viên cũng có thể bị sa thải vì những lý do khác, miễn là những lý do khác, miễn là những lý do ấy nghiêm trọng, bên ngoài, có thể quy trách nhiệm và được chứng minh theo pháp lý, chẳng hạn như; như thường xuyên chểnh mãng các nghĩa vụ đời thánh hiế; nhiều lần tái phạm các lời khấn; ngoan cố không tuân giữ những quy định hợp pháp của Bề Trên trong vấn đề quan trọng;sinh gương xấy trầm trọng do cách xử sự sai lỗi của thành viên; ngoan cố ủng hộ hay truyền bá các học thuyết đã bị huấn quyền Giáo Hội kết án; công khai tán đồng các ý thức hệ nhiễm thuyết duy vật hay vô thần; sự vắng mặt bất hợp pháp được nói đến ở điều 665 #2 được kéo dài đến sáu tháng ; và các lý do nghiêm trọng khác tương tự như thế mà luật riêng của tu hội phải ấn định.

# 2. Các lý do dù kém nghiêm trọng hơn được luật riêng xác định cũng đủ để sa thải một tu sĩ khấn tạm.

Điều 697

Trong những trường hợp được nói đến ở điều 696, sau khio đã tham khảo ý kiến của ban cố vấn, nếu xét rằng  phải bắt đầu thủ tục sa thải, thì Bề Trên cấp cao phải;

10 thu thập và bổ túc các bằng chứng;

20 gửi cho thành viên một lời cảnh cáo bằng văn bản hoặc tước mặt hai nhân chứng với lời ngăm đe rõ ràng sẽ bị sa thải, nếu không có lòng hội cải, bằng cách thông báo cho thành viên  biết rõ  nguyên nhân sa thải và cho thành viên năng quyền  tự biện hộ; nếu lời cảnh cáo vô hiệu, thì ngài phải tiến hành cảnh cáo lần thứ hai, sau một thời hạn ít nhất là mười lăm ngày;

30Nếu lời cảnh cáo này cũng vô hiệu, và nếu Bề Trên cấp cao, cùng với ban cố vấn, nhận thấy là đương sự không thể sửa mình được và những lời biện hộ của đương sự không đủ, thì sau thời hạn mười lăm ngày đã trôi qua vô ích kể từ lần cảnh cáo cuối cùng, ngài phải chuyển lên vị Điều Hành tổng quyền tất cả các văn bản do chính ngài và công chứng viên ký tên, cùng với những câu trả lời của thành viên đó, chính thành viên ký tên.

Điều 698

Trong tất cả các trường hợp được nói đến ở điều 695 và 696, phải luôn luôn tôn trọng quyền của thành viên được liên lạc với vị Điều Hành tổng quyền và trực tiếp trình bày với ngài những lời biện hộ.

Điều 699

#1. Vị điều Hành tổng quyền cùng với ban cố vấn phải gồm ít nhất là bốn thành viên mới thành sự , cùng thiến hành cách hiệp đoàn nhất là bốn thành viên mới thành sự, cùng tiến hành cách hiệp đoàn để cân nhắc cẩn thận các bằng chứng, các lý luận và các lời biện hộ; nếu việc sa thải  đã được quyết định sau một cuộc bỏ phiếu kín, thì vị Điều Hành tổng quyền phải ban hành sắc lệnh sa thải, và để được hữu hiệu, sa81cle65nh phải trình bày ít là  cách sơ lược các lý do theo luật và theo sự kiện.

#2.Trong những đan viện tự trị được nói đến ở điều 615, việc ra sắc lệnh sa thải thuộc về Giám Mục giáo phận và Bề Trên phải trình lên Giám Mục các văn bản đã được ban cố vấn của mình xác minh.

Điều 700

Sắc lệnh sa thải không có hiệu lực, nếu đã không có sự chuẩn y của Tòa Thánh, là nơi mà sắc lệnh và tất cả các văn bản phải được chuyển lên; nếu là một tu hội thuộc luật giáo phận, việc chuẩn y thuộc về Giám Mục giáo phận tại nơi có nhà được chỉ định cho tu sĩ ở. Tuy nhiên, để được hữu hiệu, sắc lệnh phải nói rõ là thành viên bị sa thải có quyền kháng cáo. Việc kháng cáo này có hiệu quả đình hoãn.

Điều 701

Do việc sa thải hợp pháp, các lời khấn cũng như các quyền lợi và các nghĩa vụ phát sinh từ việc tuyên khấn đương nhiên chấm dứt. Tuy nhiên, nếu thành viên là giáo sĩ, thì không thể thi hành chức thánh cho đến khi tìm được một Giám Mục nhận vào giáo phận của ngài sau một thời gian thử luyện xứng hợp, chiếu theo quy tắc của điều 693, hoặc ít là cho phép thi hành chức thánh.

Điều 702

#1. Những thành viên đã ra khỏi hội dòng cách hợp pháp hoặc đã bị sa thải khỏi hội dòng cách hợp pháp, thì không được đòi hỏi  hội dòng điều gì về bất cứ công việc nào đã làm trong đó.

#2.Tuy nhiên tu hội phải giữ sự hợp tình hợp lý và đức bác ái của Phúc Aâm đối với các thành viên đã rời khỏi tu hội.

Điều 703

Trong khi trường hợp sinh gương xấu nặng bên ngoài hoặc sắp xảy ra một thiệt hại nặng cho tu hội, thì Bề Trên cấp cao, hoặc nếu chờ đợi sẽ có nguy hại, thì Bề Trên địa phương, với sự chấp thuận  của ban cố vấn, có thải sa thải một thành viên ra khỏi nhà dòng ngay tức khắc. Nếu cần, Bề Trên cấp cao phải lo tiến hành thủ tục sa thải chiếu theo quy tắc của luật phải đệ trình sự việc lên Tòa Thánh.

Điều 704

Trong bản tường trình phải gửi về Tông Tòa được nói đến ở điều 592 #1, phải kể ra các thành viên đã rời bỏ tu hội  bất cứ vì lý do nào.

 

CHƯƠNG 7: TU SĨ ĐƯỢC THĂNG CHỨC GIÁM MỤC (Điều 705 - 707)

Điều 705

Một tu sĩ được thăng chức Giám Mục vẫn còn là thành viên của tu hội mình, nhưng do lời khấn vâng phục, tu sĩ ấy chỉ phải tùy thuộc  một mình  Đức Giáo Hoàng Rôma mà thôi, và không buộc phải giữ những nghĩa vụ mà chính tu sĩ ấy, do sự khôn ngoan của mình, xét thấy là không tương hợp với địa vị của mình.

Điều 706

Tu sĩ được nói đến trên đây:

10 nếu đã mất quyền sở hữu tài sản do lời khấn, thì sẽ có quyền sử dụng, quyền hưởng hoa lợi  và quyền quản trị  tài sản nhận được; tuy nhiên, một Giám Mục giáo phận và những ị được nói đến ở điều 381 #2, thủ đắc quyền sở hữu cho Giáo Hội địa phương; những vị khác thủ đắc quyền này cho tu hội hay cho Tòa Thánh, tùy tu hội có khả năng để chấp hữu hay không;

20 nếu đã không mất quyền sở hữu tài sản do lời khấn, thì sẽ nhận lại quyền sử dụng, quyền hưởng hoa lợi và quyền quản trị tài sản đã có trước đây; còn các tài sản sau đó, thì được toàn quyền thủ đắc cho mình;

30 tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, đương sự phải định đoạt các tài sản đã nhận được không phải vì danh nghĩa cá nhân theo ý muốn của người dâng cúng.

Điều 707

#1. Một nguyên Giám Mục dòng có thể ở nơi mình chọn, kể cả ở ngoài một nhà của tu hội, trừ khi Tòa Thánh đã dự liệu cách khác.

#2.Về việc cấp dưỡng thích hợp và xứng đáng cho vị ấy, trong trường hợp ngài đã phục vụ một giáo phận, thì phải tuân giữ điều 402 #2, trừ khi tu hội của ngài muốn đảm nhận việc cấp dưỡng ấy, nếu không, Tông Tòa phải lo liệu cách khác.

CHƯƠNG 8: HỘI ĐỒNG CÁC BỀ TRÊN CẤP CAO( Điều 708 - 746)

Điều 708

Các Bề Trên cấp cao có thể hợp lại một cách hữu ích trong các hội đồng hay hội nghị, hầu hợp lực cộng tác với nhau để thực hiện mục đích của mỗi tu hội cách hoàn toàn hơn, miễn là vẫn luôn luôn tôn trọng quyền tự trị, đặc tính và tinh thần riêng của các tu hội, hoặc để giải quyết các công việc chung, hoặc để phối trí và cộng tác cách thích hợp với các Hội Đồng Giám Mục cũng như với mỗi Giám Mục.

Điều709

Các Hội Đồng Bề Trên cấp cao phải có quy chế riêng do Tòa Thánh phê chuẩn, có thể được một mình Tòa Thánh thiết lập thành những pháp nhân, và ở dưới quyền chỉ đạo tối cao của Tòa Thánh.

ĐỀ MỤC 3: CÁC TU HỘI ĐỜI (Điều 710 - 730)

Điều 710

Tu hội đời là một tu hội thánh hiến, trong đó các Kitô hữu sống giữa thế giới cố gắng vươn tới sự hoàn hảo của đức ái và goáp phần vào việc thánh hóa thánh hóa thế giới một cách đặc biệt từ bên trong.

Điều 711

Sự thánh hiến của một thành viên thuộc tu hội đời không làm thay đổi địa vị của họ  giữa dân Chúa, xét theo giáo luật, dù là giáo dân hay giáo sĩ, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định  của luật liên quan đến các tu hội thánh hiến.

Điều 712

Miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của các điều 598-601, hiến pháp phải ấn định các mối ràng buộc thánh, nhờ đó các lời khuyên Phúc Aâm trong tu hội được đảm nhận, và phải quy định các nghĩa vụ phát sinh từ các mối ràng buộc ấy, nhưng vẫn luôn tôn trọng tính cách thế tục riêng trong lối sống của tu hội.

Điều 713

#1. Các thành viên của các tu hội này diễn tả và thể hiện sự thánh hiến của mình trong hoạt động tông đồ,và tựa như men, họ cố gắng làm cho mọi sự  được thấm nhuần tinh thần Phúc Aâm, để cũng cố và phát triển Thân Mình Đức Kitô.

#2. Các thành viên giáo dân tham gia vào nhiệm vụ rao truyền Phúc Aâm của Giáo Hội, giữa thế giới, bằng chứng tá của đời sống Kitô giáo và của lòng trung thành với sự thánh hiến của họ,hoặc bằng sự giúp đỡ  của họ để quy hướng các thực tại trần thế theo ý Thiên Chúa và để làm cho sức mạnh của Phúc Aâm thâm nhập vào thế giời. Họ cũng cộng tác vào việc phục vụ cộng đoàn Giáo Hội theo lối sống thế tục riêng của họ.

# 3. Các thành viên giáo sĩ, bằng những chúng tá của đời sống thánh hiến, nhất là trong linh mục đoàn, giúp đỡ các đồng nghiệp vì đức ái tông đồ đặc biệt, và trong dân Chúa, họ ra sức thánh hóa thế giới bằng thừa tác vụ thánh của mình.

Điều 714

Các thành viên phải sống trong những điều kiện bình thường của thế giới , hoặc một mình, hoặc mỗi người trong gia đình mình, hoặc sống như anh chị em trong một nhóm, chiếu theo quy tắc của hiến pháp.

Điều 715

#1.Các thành viên giáo sĩ đã nhập tịch vào một giáo phận tì lệ thuộc Giám Mục giáo phận, trừ những gì liên quan đến đời sống thánh hiến trong tu hội mình.

#2.Đối với các thành viên giáo sĩ đã nhập tịch vào một tu hội chiếu theo quy tắc của điều 266 #3, nếu họ được chỉ định vào các công iệc riêng của tu hội hoặc vào việc lãnh đạo tu hội, thì họ lệ thuộc vào Giám Mục giống như các tu sĩ.

Điều 716

#1. Tất cả các thành viên phải tích cực tham gia vào đời sống ủa tu hội theo luật riêng.

#2.Các thành viên trong cùng tu hội phải hiệp thông với nhau và phải ân cần giữ tinh thần hiệp nhất cũng như tình huynh đệ chân thật.

Điều 717

#1.Hiến pháp phải thiết lập  thể thức lãnh đạo riêng và phải xác định thời gian mà các vị Điều Hành phải thi hành giáo vụ của mình, cũng như thể thức chỉ định các vị ấy.

#2.Không ai có thể chỉ định làm vị Điều Hành tổng quyền, nếu không được gia nhập vào tu hội một cách dứt khoát.

#3.Những vị có trách nhiệm lãnh đạo tu hội liệu sao để giữ tinh thần hiệp nhất và để cổ vũ các hành viên tích cực tham gia.

Điều 718

Việc quản trị tài sản của tu hội phải diễn tả và khuyến khích sự nghèo khó của Phúc Aâm, việc quản trị này được chi phối bởi các quy tắc của quyển V về Tài sản vật chất của Giáo Hội, cũng như bởi luật riêng của tu hội. Cũng vậy, luật riêng phải quy định các nghĩa vụ của tu hội đối với các thành viên làm việc cho hội, nhất là các nghĩa vụ kinh tế.

Điều 719

Để trung thành đáp lại ơn gọi của mình được phát xuất từ sự kết hợp với Đức Kitô, các thành viên phải chuyên cần cầu nguyện, phải chăm chỉ đọc Thánh Kinh theo cách thích hợp, phải tĩnh tâm hằng năm, và phải chu toàn các việc thiêng liên khác theo luật riêng.

#2.Việc cử hành Thánh Lễ hằng ngày, nếu có thể , phải là nguồn mạch và là sức mạnh của toàn thể cuộc đời thánh hiến của họ.

#3. Họ phải được tự do và phải thường xuyên lãnh nhận bí tích Sám Hối.

#4. Họ phải được tự do trong việc linh hướng cần thiết, và nếu muốn, họ phải xin những lời khuyên  bảo trong lãnh vực này,kể cả nơi các vị Điều Hành của họ.

Điều 720

Việc thâu nhận vào tu hội để thử luyện hay để cam kết giữ các mối ràng buộc thánh, hoặc tạm thời, hoặc trọn đời, hoặc vĩnh viễn, thuộc về các vị Điều Hành  cấp cao cùng với ban cố vấn chiếu theo quy tắc của hiến pháp.

Điều 721

#1. Thâu nhận những người sau đây để bắt đầu thử luyện sẽ vô hiệu:

10 người chưa đến tuổi trưởng thành;

20 người đang bị một mối dây thánh ràng buo65ctrong một tu hội thánh hiến hoặc đã gia nhập vào tu đoàn tông đồ;

30 người phối ngẫu, bao lâu hôn nhân còn hiệu lực.

#2. Hiến pháp có thể ấn định các ngăn trở cho việc thu nhận, kể cả việc thành sự, hoặc đặc thêm các điều kiện khác cho việc thâu nhận.

#3. Ngoài ra, ngoài việc thâu nhận phải có sự trưởng thành cần thiết để theo đuổi nếp sống riêng của tu hội.

Điều722

#1. Giai đoạn thử luyện ban đầu phải được tổ chức thế nào để cho các ứng sinh biết rõ ơn thiên triệu của mình, cũng là ơn gọi phù hợp với tu hội, và được đào tạo theo tinh thần và theo lối sống của tu hội.

#2.Các ứng sinh phải được đào tạo thích đáng để sống theo các lời khuyên Phúc Aâm và hướng toàn thể cuộc đời mình vào việc tông đồ, bằng cách sử dụng những hình thức rao truyền Phúc Aâm  thích hợp hơn với mục đích, tinh thần và đặc tính của tu hội.

#3. Hiến pháp phải quy định những thể thức và thời gian thử luyện trước khi cam kết giữ những ràng buộc đầu tiên trong tu hội, thời gian ấy không được dưới hai năm.

Điều 723

#1. Khi thời gian thử luyện ban đầu đã mãn, ứng sinh nào được xét là có khả năng xứng hợp thì phải đảm nhận ba lời khuyên Phúc Aâm được đóng ấn bằng một mối ràng buộc thánh, hoặc phải rời bỏ tu hội.

#2. Sự gia nhập lần đầu ấy phải là tạm thời chiếu theo quy tắc của hiến pháp và không dưới năm năm.

#3.Khi thời gian gia nhập đã mãn, thành viên nào được xét là có khả năng xứng hợp thì phải được nhận cho gia nhập trọn đời hoặc dứt khoát, bằng cách phải luôn luôn lập lại những mối ràng buộc tạm thời.

#4. Việc gia nhập dứt khoát tương đương với việc gia nhập trọng đời đối với một số hiệu quả pháp lý phải được ấn định trong hiến pháp.

Điều 724

#1. Sau khi đã đảm nhận các mối ràng buộc thánh đầu tiên, việc đào tạo phải được tiếp tục không ngừng chiếu theo hiến pháp.

#2. Các thành viên phải được đào tạo cùng một trật về các phương diện đạo đức và nhân bản; các vị Điều Hành tu hội phải quan tâm đến việc thường huấn của các thành viên về phương diện thiêng liêng.

Điều 725

Bằng mối ràng buộc được xác định trong hiến pháp, một tu hội có thể kết nạp những Kitô hữu nào muốn tiến tới sự trọng lành của Phúc Aâm theo tinh thần của tu hội và tham gia vào sứ mạng của tu hội.

Điều 726

#1.Khi thời gian gia nhập tạm thời đã mãn thành viên có thể tự do rời bỏ tu hội, hoặc có thể bị vị Điều Hành cấp cao sa thải không cho lập lại những mối ràng buộc thánh, vì một lý do chính đáng, sau khi đã tham khảo ý kiến của ban cố vấn.

#2. Thành viên đã được gia nhập tạm thời có thể được vị Điều Hành tổng quyền, với sự chấp thuận của ban cố vấn, ban cho đặc ân xuất tu, vì một lý do nghiêm trọng, nếu tự ý xin điều đó.

Điều 727

#1. Một thành viên đã được gia nhập trọn đời muốn bỏ tu hội, thì sau khi cân nhắc chín chắn vấn đề trước mặt Chúa, phải xin Tông Tòa ban cho một đặc ân xuất tu qua trung gian của vị Điều Hành tổng quyền, nếu tu hội thuộc luật giáo hoàng; nếu không, đương sự cũng có thể xin Giám Mục giáo phận ban cho đặc ân đó,như đã được quy  định trong hiến pháp.

#2. Nếu là một giáo sĩ đã được nhập tịch vào tu hội, thì phải giữ những quy định của điều 693.

Điều 728

Do việc ban đặc ân xuất tu cách hợp pháp, tất cả mọi ràng buộc cũng như các quyền lợi và các nghĩa vụ phát  xuất từ việc gia nhập đều chấm dứt.

Điều 729

Một thành viên bị sa thải khỏi tu hội chiếu theo quy tắc của các điều  695; ngoài ra, hiến pháp phải quy định thêm các lý do sa thải khác; miễn là các lý do phải nghiêm trọng cân xứng, có thể quy trách nhiệm và được chứng minh theo pháp lý, và miễn là phải giữ thủ tục đã được thiết lập trong các điều 697-700. Những quy định của điều 701 được áp dụng cho thành viên bị sa thải.

Điều 730

Để chuyển từ một tu hội đời khác, thành viên phải giữ  những quy định của các điều 684## 1,2 ,4 và 685; để chuyển sang một hội dòng hay một tu đoàn tông đồ, hoặc chuyển từ những nơi ấy sang tu hội đời, thì phải có phép của Tông Tòa và phải tuân theo các chỉ thị của Tông Tòa.

THIÊN 2: CÁC TU ĐOÀN TÔNG ĐỒ (Điều 731 - 746)

Điều 731

#1.Bên cạnh các tu hội thánh hiến là các tu đoàn tông đồ, mà các thành viên theo đuổi mục đích tông đồ riêng của tu đoàn, dù không có lời khấn dòng, và sống chung như anh chị em theo một lối sống riêng, để vươn tới sự hoàn hảo của đức ái qua việc tuân giữ hiến pháp.

#2. Trong số các tu đoàn ấy , có những tu đoàn mà các thành viên đảm nhận các lời khuyên Phúc Aâm bằng một mối ràng buộc nào đó do hiến pháp quy định.

Điều 732

Những gì đã được ấn định trong cácđiều 578-579 và 606  được áp  dụng cho các tu đoàn tông đồ, miễn là vẫn tôn trọng bản chất của mỗi tu đoàn, nhưng các điều 598-602 cũng được áp dụng cho các tu đoàn được nói đến ở điều 731 #2.

Điều 733

#1.Nhà chức trách có thẩm quyền của tu đoàn thiết lập một nhà cũng như thành  lập một cộng đoàn địa phương, với sự chấp thuận trước bằng văn thư của Giám Mục giáo phận, và cũng phải tham khảo ý kiến của ngài, khi giải thể nhà hay cộng đoàn đó.

#2.Sự chấp thuận cho thành lập một nhà bao hàm quyền được có ít là một nhà nguyện, là một nhà nguyện, là nơi cử hành Thánh Lễ và lưu giữ Thánh thể.

Điều 734

Hiến pháp xác dịnh việcä lãnh đạo của tu đoàn, với việc tuân giữ các điều 617-633, tùy theo bản chất của mỗi tu đoàn.

Điều 735

#1. Luật riêng của mỗi tu đoàn xác định, việc thâu nhận, việc thử luyện, việc gia nhập và việc đào tạo các thành viên.

#2.Về việc thâu nhận vào tu đoàn, phải giữ các điều kiện đã được ấn định trong các điều 642-645.

#3. Luật riêng phải xác định thử thức thử luyện và đào tạo phù hợp với mục đích và bản chất của tu đoàn, đặc biệt về mặt học  thuyết, thiêng  liêng và , sao cho các thành viên  nhận biết ơn thiên triệu của họ và được chuẩn bị thích đáng cho sứ mạng và cho đời sống của tu đoàn.

Điều 736

#1. Trong các tu đoàn giáo sĩ, các giáo sĩ được nhập tịch vào chính tu đoàn, trừ khi hiến pháp quy định cách khác.

#2.Trong những gì liên quan đến chương trình  học và việc chịu chức thánh, thì phải giữ các quy tắc của giáo sĩ triều, miễn phải  giữ nguyên #1.

Điều 737

Về phía các thành viên , sự gia nhập bao hàm các nghĩa vụ và các quyền lợi được quy định trong hiến pháp, còn về phía tu đoàn, thì phải có trách nhiệm dẫn đưa các thành viên tới mục đích của ơn gọi riêng, theo hiến pháp.

Điều 738

#1.Tất cả các thành viên phải phục tùng các vị Điều Hành riêng chiếu theo quy tắc của hiến pháp trong những gì liên quan đến đời sống nội bộ và kỷ luật của tu đoàn.

#2. Tất cả các thành viên cũng phải phục tùng Giám Mục giáo phận trong những gì liên quan đến việc phụng tự công, việc coi sóc các linh hồn và các hoạt động tông đồ khác, nhưng phải lưu ý đến các điều 679-683.

#3.Các tương quan của thành viên đã được nhập tịch vào một giáo phận với Giám Mục riêng được quy định trong hiến pháp hay trong những hợp đồng riêng.

Điều 739

Ngoài các nghĩa vụ phải tuân giữ theo hiến pháp với tư cách là thành viên, các thành viên còn buộc phải tuân giữ những nghĩa vụ chung của các giáo sĩ, trừ khi bản chất sự việc hay mạch văn cho hiểu cách khác.

Điều 740

Các thành viên phải ở trong một nhà hoặc trong một cộng đoànđã được thiết lập cách hợp pháp và phải giữ đời sống chung, chiếu theo quy tắc của luật riêng, và luật này cũng chi phối sự vắng mặt khỏi nhà hoặc  cộng đoàn.

Điều 741

#1. Trừ khi hiến pháp quy định cách khác, các tu đoàn, các phần và các nhà tu  đoàn đều là các pháp nhân, và với tư cách đó, đều có khả năng thủ đắc, chấp hữu, quản trị và chuyển nhượng tài sản vật chất, chiếu theo những quy định của quyển V về Tài sản vật chất của Giáo Hội, của các điều 636,638 và 639, cũng như của luật riêng.

#2.Chiếu theo quy tắc của luật riêng, các thành viên cũng có khả năng thủ đắc,chấp hữu, quản trị và định đoạt tài sản vật chất, tuy nhiên, những gì họ nhận được với danh nghĩa tu đoàn thì thuộc về tu đoàn.

Điều 742

Việc rời bỏ tu đoàn và việc sa thải một thành viên chưa dứt khoát gia nhập được chi phối bởi hiến pháp của mỗi tu đoàn.

Điều 743

Với sự chấp thuận của ban cố vấn, vi Điều Hành tổng quyền có thể ban đặc ân xuất tu cho thành viên đã dứt khoát gia nhập , trừ khi quyền ấy được hiến pháp dành riêng cho Tòa Thánh, đặc ân nầy bao hàm sự chấm dứt các quyền lợi và các nghĩa vụ phát sinh từ việc gia nhập, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 693.

Điều744

#1. Vị Điều Hành tổng quyền, với sự chấp thuận của ban cố vấn, có quyền cho phép một thành viên đã dứt khoát gia nhập được chuyển sang một tu  đoàn tông đồ khác, trong thời gian dó, các quyền lợi và các  nghĩa vụ trong tu đoàn trước bị đình chỉ, nhưng đương sự  vẫn có quyền được trở lại trước khi dứt khoát gia nhập vào tu đoàn mới.

#2.Để chuyển sang một tu hội thánh hiến hay chuyển từ tu hội thánh hiến sang một tu đoàn tông đồ, phải có phép của Tòa Thánh và phải tuân theo các chỉ thị của Tòa Thánh.

Điều 745

Vị Điều Hành tổng quyền, với sự chấp thuận của ban cố vấn, có thể ban đặc ân sống ngoài tu đoàn cho một thành viên đã dứt khoát gia nhập, nhưng không được quá ba năm, các quyền lợi và các nghĩa vụ nào không tương hợp với hoàn cảnh mới đều bị đình chỉ; tuy nhiên đương sự vẫn được các vị Điều Hành chăm sóc. Nếu là một giáo sĩ, thì cần phải có sự đồng ý của Đấng bản Quyền địa phương tại nơi đương sự cư trú, và đương sự vẫn được ngài chăm sóc, cũng như vẫn thuộc quyền của ngài.

Điều 746

Về việc sa thải một thành viên đã dứt khoát gia nhập, phải giữ các điều 694-704 với những thích nghi cần thiết.


 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây