HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP HỒ SƠ VỤ ÁN VÔ HÔN PHỐI - JB. Lê Ngọc Dũng

Thứ sáu - 25/03/2016 22:45
Hướng dẫn nhằm giúp các Tòa án Giáo phận ở giai đoạn thiết lập, cách soạn thảo sắp xếp hồ sơ pháp lý, có kèm theo các mẫu đơn xin, sắc lệnh, thông báo.

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP HỒ SƠ VỤ ÁN VÔ HÔN PHỐI

JB. Lê Ngọc Dũng
 

I- Phụ trách lập hồ sơ

- Lục sự: Vị phụ trách soạn thảo các văn bản trong vụ án thường là cha Lục sự, tức là cha thư ký hoặc công chứng viên của Tòa án, cũng có thể là cha thư ký TGM nếu kiêm nhiệm.
- Thẩm cứu viên: Cha phụ trách thẩm cứu vụ án (instructor), cũng là người phụ trách hướng dẫn, điều khiển, điều tra vụ án từ đầu đến cuối cũng có thể nhận nhiệm vụ soạn thảo bản án. Cha Đại Diện Tư pháp hoặc bất cứ ai, nếu đảm nhiệm vai trò thẩm cứu thì ngài cũng có thể đảm nhiệm việc này.
- Hội thẩm: Cha hội thẩm (assessor) được bổ nhiệm để giúp cũng có thể đảm nhiệm việc soan thảo, thu xếp hồ sơ,

II- Các văn bản và thứ tự sắp xếp

 • Trước khi họp nghị án khoảng hai tuần, các văn bản sau đây được đóng thành tập nhỏ, gởi bản sao đến các cha Thẩm phán, bảo hê viên, hoặc luật sư nếu có.
 1. Bìa hồ sơ
 2. Đơn xin công bố hôn nhân vô hiệu, đính kèm chứng nhận Rửa tội và hôn phối, bản khai, tài liệu làm chứng
 3. Quyết định (sắc lệnh) chấp đơn và triệu tập
 4. Quyết định thể thức nghi vấn và khởi sự thẩm cứu
 5. Các chứng cứ: lời khai các bên, các nhân chứng được ghilại bằng các văn bản
 6. Quyết định kết thúc thẩm cứu và công bố án từ
 • Khi họp nghị án, các văn bản sau được bổ xung:
7) Các bản ý kiến của cha bảo hệ; lời biện hộ (của người bảo hộ hay luật sư) nếu có
8) Các bản kết luận của thẩm phán. (Nhắc các thẩm phán ký nhận kết luận cuối cùng sau khi đã bàn luận, vì đó có giá trị như một phiếu trong phần biểu quyết)
 • Sau buổi họp nghị án, thêm các văn bản:
9) Bản án: Thẩm phán có vai trò phúc trình hoặc báo cáo viên (ponens) có nhiệm vụ soạn thảo bản án
10) Văn bản Công bố phán quyết  (được gởi đi nhưng cũng cần lưu hồ sơ)
11) Thông báo ghi sổ và xác nhận (được gởi đi nhưng cũng cần lưu hồ sơ)

- Toàn bộ hồ sơ nên được lưu giữ trong một bìa plastic bên ngoài có ghi số, năm và tên cho mỗi vụ án.
- Nếu có kháng án, bản sao toàn bộ hồ sơ được gởi đến tòa kháng cáo cùng với đơn kháng cáo.

III. Các thủ thuật

1-Ghi số và tên cho vụ án: Nên ghi số thứ tự vụ án trong một năm hoặc trong nhiều năm liên tiếp / số năm lúc nộp đơn, vi dụ: Án vụ số: 05/2016. Vì có báo cáo về Tòa Thánh mỗi năm nên con số sau rất cần thiết để giúp biết rõ số vụ án nhận được mỗi năm. Tiếp theo số và để riêng ở giữa trang tên vụ án trong ngoặc, ví dụ (Trang- Nam), tên đầu là nguyên đơn và tên sau là bị đơn, cho dù đảo ngược thứ tự chồng- vợ.
2- Ghi số trang bằng tay trên đỉnh giữa các trang hồ sơ. Do các văn bản được thu thập từ nhiều nguồn và có ghi số trang riêng, nên ghi thêm số trang chung theo thứ tự của bộ hồ sơ. Các cha soạn thảo bản ý kiến , kết luận, bản án sẽ ghi tham chiếu theo những số trang chung này.
3- Ký tên: Ngoài chữ ký của vị có trách nhiệm, các văn bản đều có thêm chữ ký công chứng của lục sự.(thư ký).
4- Đóng dấu: tất các các trang hồ sơ phải đều được đóng dấu (Vì nếu không,  trang đó vô giái trị nếu kiện về mặt pháp lý).

 

IV. Những mẫu văn thư để tham khảo

Dưới đây là những mẫu hồ sơ vụ án, tuy không là mẫu mực được quy định chung, nhưng được thực hiện dựa theo luật hiện hành, có thể tham khảo.
 
================================
(Trang bìa)

 TÒA ÁN GIÁO PHẬN NHA TRANG
Tòa Giám Mục, 22 Trần Phú, Nha Trang
 
 
 
 
HỒ SƠ VỤ ÁN
 
VÔ HIỆU HÔN NHÂN
 
 
52/2013

(TRANG - NAM)
 
Tuyên án:  ngày ……………………
□- Xác nhận vô hiệu
□- Phủ nhận vô hiệu
□- Kháng cáo
□- Cấm hôn
□- Ghi chú : …………………………………………………………………
..........................................................................................
  
================================
 

ĐƠN XIN  CÔNG BỐ HÔN NHÂN VÔ HIỆU
Ngày …………tháng ……….…năm ……………
 
Kính gởi: Tòa Án Giáo Phận Nha Trang
 
Địa chỉ: Tòa Giám Mục, 22 Trần Phú, Nha Trang
Tôi (nguyên đơn) là ……………………………………………………
Tôi xin Tòa Án Giáo phận Nha Trang thẩm tra và công bố vô hiệu hôn nhân  mà tôi đã cử hành với ông/bà…………………………………………………………
ngày…………..….... tại giáo xứ……………………….Giáo Phận………………..…….
Tôi nghĩ rằng kết ước hôn nhân của tôi là vô hiệu, với lý do là: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Lý lịch
Lý lịch nguyên đơn Lý lịch bị đơn
Họ tên: ……………………………………….
Địa chỉ: ………………………………
……………………………….……………….
Điện thoại: …...……..….…, email……………
Sinh tại…………………, ngày ……………
□- Không Rửa tội
□- Rửa tội, ngày……………..….……..
Tại Giáo xứ……………..Giáo phận …………
Học vấn: …………………………………
Nghề nghiệp:…………………………
Số con cái đã có trong hôn nhân : ………
Hiện nay đang sống: 
□- Độc thân
□- Sống như vợ chồng với: .............................
từ năm.................và có thêm số con là ...........
Cha: ………………………………………
Địa chỉ:……………….………………..
Điện thoại: ……………………………..
Mẹ: …………………………………………..
Địa chỉ:……………….…………………
Điện thoại: ……………………………..
Họ tên: ……………………………………….
Địa chỉ: ………………………………
……………………………..………………..….
Điện thoại: ……..…..………, email………...…
Sinh tại…………………, ngày …………….
□- Không Rửa tội
□- Rửa tội, ngày……………….……..
tại Giáo xứ…..….......…..Giáo phận …………
Học vấn: …………………………………
Nghề nghiệp:…………………………
Số con cái đã có trong hôn nhân: .………
Hiện nay đang sống: 
□- Độc thân
□- Sống như vợ chồng với: .............................
từ năm..................và có thêm số con là .............
Cha: ………………………………………
Địa chỉ:……………….………………..
Điện thoại: ……………………………..
Mẹ: …………………………………………..
Địa chỉ:……………….…………………
Điện thoại: ……………………………..
 1. Thân nhân hay người khác có thể làm chứng cho tình trạng hôn nhân của tôi là:
  • Họ tên: ………………… … …quan hệ……..... ……Điện thoại…………………
  • Họ tên: ………………………. quan hệ.………….…Điện thoại…………….……
  • Họ tên: ………………………. quan hệ.…… ………Điện thoại…………….……
 2. Tài liệu đính kèm
  • Bản tường trình về hôn nhân của tôi.
  • Chứng thư Rửa tội, Hôn phối (hoặc bản sao của trang ghi sự kết hôn của đôi bạn trong sổ Gia Đình Công Giáo)
  • Bản sao tài liệu có giá trị làm chứng (nếu có): văn thư, bệnh án, giấy li dị dân sự ...
 
Cha Sở xác nhận                                                        Giáo xứ ……….……..., ngày ……….…
Anh/chị …………………………………                                   Nguyên đơn (ký tên)
Có cư sở/ bán cư sở tại Giáo xứ……………………           
 
 
(Ghi chú: Đơn làm 2 bản, gởi đến địa chỉ: TGM. 22 Trần Phú, Nha Trang)
 
Phần dành riêng cho bị đơn
Bị đơn đánh dấu (x) vào ô vuông và ghi ý kiến sơ khởi của mình:
□- Đồng ý xin tiêu hôn; □- Không đồng ý xin tiêu hôn; □- Không quan tâm; □- Đồng ý với lý do xin tiêu hôn của nguyên đơn; □- Không đồng ý, đề nghị lý do tiêu hôn khác:   
……………………………………………………………………………………………….
 
Bị đơn (ký tên)
 
 
(Bị đơn gởi lại văn bản này cho tòa án)
Nếu tòa án liên lạc với bị đơn trực tiếp hay qua điện thoại để ghi chú lại ý kiến thì ký xác nhận.
Người ghi chú
 
Lm.
Vụ án số: ……………              Phần dành riêng cho Tòa án
Sắc lệnh: Bản sao của đơn xin này phải được thông báo cho cha bảo hệ được biết, để tham gia vào vụ án và bảo vệ cho dây hôn phối.
Lục sự                                                            Đại Diện Tư Pháp
 
 
 
===============================================

Hồ sơ kế tiếp:
- Bản tường trình hôn nhân của nguyên đơn
- Chứng thư Rửa tội, hôn phối
- Tài liệu có giá trị làm chứng

====================================================


TÒA ÁN GIÁO PHẬN NHA TRANG
 22 Trần Phú, Nha Trang
Ngày  12 tháng 04 năm 2013
Án vụ số: 52/2013                                                                   
(Trang - Nam)
 
QUYẾT ĐỊNH CHẤP NHẬN PHÁN XỬ HÔN NHÂN VÔ HIỆU, TRIỆU TẬP BỊ ĐƠN

Tôi ký tên dưới đây là Lm. JB. Lê Ngọc Dũng, Đại Diện tư pháp, căn cứ vào:
 1. Đơn của bà Maria Nguyễn Thanh Diễm Trang, ngày 02-04- 2013, xin Tòa án Giáo Phận Nha Trang thẩm tra và tuyên bố hôn nhân vô hiệu, hôn nhân giữa bà và ông Gioakim Trần Văn Nam ngày 22-12-2006 nhà thờ giáo xứ Thanh Hải, giáo phận Nha Trang;
 2. Thẩm quyền của Tòa án Giáo Phận đối với nơi hôn nhân đã cử hành: nhà thờ giáo xứ Thanh Hải, giáo phận Nha Trang (GL 1672 n.1);
 3. Các nguyên tắc Giáo Luật điều 1504 và 1505 về sự hợp pháp của đơn xin và điều 1676 về sự chấp đơn và thông báo cho bị đơn.
QUYẾT ĐỊNH
1- Chấp nhận thẩm tra và phán xử vụ án vô hiệu hôn nhân, do Maria Nguyễn Thanh Diễm Trang thỉnh cầu.
2- Thông báo cho bên nguyên đơn là bà Maria Nguyễn Thanh Diễm Trang và bên bị đơn là ông Gioakim Trần Văn Nam về sự chấp đơn này.
3- Bên bị đơn nếu có ý kiến về đơn xin công bố hôn nhân vô hiệu của nguyên đơn thì, trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo, mời đến tại trụ sở tòa án là Tòa Giám Mục, địa chỉ 22 Trần Phú, Nha Trang, để gặp gỡ hoặc gọi điện thoại đến linh mục chánh thẩm Lê Ngọc Dũng, Đt. 0988 214 072, để tỏ bày ý kiến.
4- Bản sao của đơn xin được gởi đến Bảo hệ viên và đến bị đơn.
 
 
Lm. JB. Lê Ngọc Dũng
Đại Diện Tư Pháp
 
Lm. Pr. Nguyễn Hoàn Vũ
Lục sự
 
==================================


TÒA ÁN GIÁO PHẬN NHA TRANG
 22 Trần Phú, Nha Trang
Ngày 02 tháng 05 năm 2016
Án vụ số: 52/2013                                                                   
 (Trang - Nam)

Thể thức nghi vấn và khởi sự thẩm cứu
 
Tôi ký tên dưới đây là Lm JB. Lê Ngọc Dũng, Đại Diện tư pháp, căn cứ vào đơn xin và ý kiến của hai bên vụ án,
QUYẾT ĐỊNH
1- Thiết lập thể thức nghi vấn cho vụ án như sau:
Có chắc chắn hôn nhân giữa bà Maria Nguyễn Thanh Diễm Trang và ông Gioakim Trần Văn Nam, ngày 22-12-2006 tại nhà thờ giáo xứ Thanh Hải, giáo phận Nha Trang là vô hiệu không, dựa  trên cơ sở là bà Trang đã lầm lẫn khi kết hôn, chiếu theo điều 1097?
2- Vụ án được tiến hành xử theo thủ tục thông thường.
3- Vụ án được xét xử bởi hiệp đoàn ba thẩm phán:
- Lm. JB. Lê Ngọc Dũng
- Lm. Dom. Mai Xuân Vĩnh
- Lm. Stê. Nguyễn Thông
4- Quyết định này được thông báo đến các bên và Bảo hệ viên.
5- Nếu ai thấy cần thay đổi thể thức nghi vấn thì báo ngay cho Tòa án khi nhận được thông báo.
6- Sau thông báo này, nếu không có ý kiến gì thêm về thể thức nghi vấn, Tòa sẽ khởi sự giai đoạn thẩm cứu vụ án. Các bên và các nhân chứng sẽ được Tòa liên lạc để được thẩm vấn, thu thập chứng cứ.
 
Lm. JB. Lê Ngọc Dũng
Đại Diện Tư Pháp
Lm. Pr. Nguyễn Hoàn Vũ
Lục sự
---------------------
Ghi chú: Đại Diện tư pháp có thể sẽ thay thế các thẩm phán trên với những thẩm phán: Pr. Trần Huy Hoàng, JB. Nguyễn Văn Thanh Toàn, Gioan Phan Tiến Dũng. Trong tiến trình vụ án, Bảo hệ viên và các bên có thể xin không được xử với thẩm phán nào có có quan hệ huyết tộc hay lợi ích với một bên.
 
========================================
(Trường hợp vụ án được xử theo thủ tục ngắn gọn thì quyết định sẽ theo mẫu dưới đây)

TÒA ÁN GIÁO PHẬN NHA TRANG
 22 Trần Phú, Nha Trang
Ngày 02 tháng 05 năm 2016
Án vụ số: 52/2013                                                                   
 (Trang - Nam)
Thể thức nghi vấn và khởi sự thẩm cứu
Theo thủ tục ngắn gọn hơn trước Giám mục
 
Tôi ký tên dưới đây là Lm JB. Lê Ngọc Dũng, Đại Diện tư pháp, căn cứ vào đơn xin và ý kiến của hai bên vụ án,
 
QUYẾT ĐỊNH
1- Thiết lập thể thức nghi vấn cho vụ án như sau:
Có chắc chắn hôn nhân giữa bà Maria Nguyễn Thanh Diễm Trang và ông Gioakim Trần Văn Nam, ngày 22-12-2006 tại nhà thờ giáo xứ Thanh Hải, giáo phận Nha Trang là vô hiệu không, dựa  trên cơ sở là bà Trang đã lầm lẫn khi kết hôn, chiếu theo điều 1097?
2- Vụ án được tiến hành xử theo thủ tục ngắn gọn hơn trước Giám Mục Giuse Võ Đức Minh.
3- Quyết định này được thông báo đến các bên và Bảo hệ viên.
4- Sau thông báo này, Tòa sẽ khởi sự giai đoạn thẩm cứu vụ án. Các bên và các nhân chứng sẽ được Tòa liên lạc để được thẩm vấn, thu thập chứng cứ.
 
 
 
Lm. JB. Lê Ngọc Dũng
Đại Diện Tư Pháp
Lm. Pr. Nguyễn Hoàn Vũ
Lục sự

 ===================================
 
  Hồ sơ kế tiếp:
- Các bản  thẩm vấn các bên và nhân chứng
- Tài liệu làm chứng được bổ xung thêm
 
======================================
 

TÒA ÁN GIÁO PHẬN NHA TRANG
 22 Trần Phú, Nha Trang
Ngày 20 tháng 04 năm 2016
Án vụ số:  52/2013                                                                  
 (Trang - Nam)

KẾT THÚC THẨM CỨU  VÀ CÔNG BỐ ÁN TỪ
 
Tôi ký tên dưới đây là Lm JB. Lê Ngọc Dũng, Đại Diện tư pháp và là thẩm cứu viên, sau khi đã:
- Thẩm vấn nguyên đơn, đương sự khẳng định không có gì thêm bớt lời cung khai;
- Thẩm vấn bị đơn;
- Thẩm vấn mẹ nguyên đơn;
- Thẩm vấn hai nhân chứng;
Nhận thấy tất cả tiến trình thẩm cứu  đã được đầy đủ
QUYẾT ĐỊNH:
1- Kết thúc giai đoạn thẩm cứu vụ án;
2- Bảo hệ viên, Công tố viên, người bảo hộ hoặc Luật sư được phép xem xét các án từ, nhưng các bên không được phép xem;
3- Bảo hệ viên và người bảo hộ hoặc Luật sư đệ trình ý kiến trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi nhận được thông báo (đ. 1601).
 
                                                                                                      
 
 
 
Lm. JB. Lê Ngọc Dũng
Đại Diện Tư Pháp
Lm. Pr. Nguyễn Hoàn Vũ
Lục sự
 
 ====================================
 
================

Các văn bản tiếp theo:
- Bản ý kiến của bảo hệ viên
- 3 bản kết luận của 3 thẩm phán
- Bản án

Sau đó là bản Công bố phán quyết và bản xác nhận hôn nhân vô hiệu (nếu phán quyết  là Affirmative), theo mẫu tiếp theo dưới đây:
============================

TÒA ÁN GIÁO PHẬN NHA TRANG
Tòa Giám Mục, 22 Trần Phú, Nha Trang, Đt. 0988 214 072
Ngày 30- 05-2016
Án vụ số: 95/2015
(Hùng- Nga)
Công bố phán quyết
Kính gởi:
- Anh Giuse Lê Văn Hùng,  ở tại giáo xứ Hòa Tân, Gp Nha Trang
- Chị Maria Nguyễn Thị Nga, ở tại giáo xứ Hòa Nghĩa, Gp Nha Trang
Đơn xin thẩm xét và công bố  hôn nhân vô hiệu, do anh Lê Văn Hùng, đề ngày 15-8-2015, đã được Tòa án Giáo phận Nha Trang nhận xử theo thủ tục thông thường bởi hiệp đoàn ba thẩm phán. Sau khi đã thẩm xét, bàn luận cẩn thận và ra phán quyết, chúng tôi chiếu theo Giáo Luật, công bố phần kết luận của bản án như sau:

Xác nhận (Affirmative),
có nghĩa là xác nhận hôn nhân giữa anh Giuse Lê Văn Hùng và chị Maria Nguyễn Thị Nga, cử hành tại nhà thờ Hòa Nghĩa, ngày 15-5-2010, là vô hiệu, dựa trên cơ sở là anh Hùng đã sợ hãi nghiêm trọng khi kết hôn, chiếu theo Giáo Luật điều 1103.
Bên nào cảm thấy mình bị thiệt hại, cũng như công tố viên và bảo hệ viên, đều có thể kháng nghị bản án bằng tố quyền xin tiêu hủy bản án hoặc quyền kháng cáo chống lại bản án (đ. 1680). Nếu có kháng án thì phải nêu rõ lý do kháng án (đ. 1634#1) và trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi nhận được thông báo kháng án lên Tòa án Giáo phận Quy Nhơn hoặc lên Tòa Thượng Thẩm Roma. Tòa án cấp I Nha Trang có nhiệm vụ nhận đơn kháng án và chuyển hồ sơ vụ án lên tòa cấp II.  
Sau thời hạn 15 ngày, nếu không có kháng án, bản án cấp một này sẽ có hiệu lực thi hành (đ. 1679).
 
 
Lm. JB. Lê Ngọc Dũng
Đại Diện Tư Pháp
Lm. Pr. Nguyễn Hoàn Vũ
Lục sự

=======================
 
TÒA ÁN GIÁO PHẬN NHA TRANG
22 Trần Phú, Nha Trang; Đt. 0988 214 072; Email: jbdung@yahoo.com
Ngày  20-2-2016
 Án vụ số:  97/2016
(Thuận – Nhung)
 
HÔN NHÂN VÔ HIỆU
Kính gởi:
- Linh mục quản xứ Hòa Nghĩa, Gp. Nha Trang
- Linh mục quản xứ Sông Cầu, Gp. Quy Nhơn
- Anh Gioakim Lê Thuận, cư ngụ tại Gx. Hòa Nghĩa, Gp. Nha Trang
- Chị Matta Phạm Thị Nhung, cư ngụ tại Gx. Sông Cầu, Gp. Quy Nhơn

Theo quy định của Giáo Luật điều 1682§2, xin kính báo:
Hôn nhân đã được cử hành ngày 15-5-2010 tại nhà thờ giáo xứ giáo xứ Hòa Nghĩa, giáo Phận Nha Trang giữa hai anh chị:
1- Gioakim Lê Thuận
Sinh ngày 10-4-1988,tại Khánh Hòa
Rửa tội ngày 10-5- 1988, tại Giáo xứ Hòa Nghĩa, Gp. Nha Trang
2- Matta Phạm Thị Nhung
Sinh ngày 15-4-1989, tại Quy Nhơn
Rửa tội ngày 15-5-1989, tại Giáo xứ Sông Cầu, Gp. Quy Nhơn
đã được Tòa Án Giáo Phận Nha Trang ngày 03-02-2016 ra phán quyết xác nhận là vô hiệu và bản án có hiệu lực thi hành từ ngày 19-2-2016.
Vì vậy, theo Giáo Luật, giữa anh Gioakim Lê Thuận và chị Matta Phạm Thị Nhung không có dây ràng buộc hôn phối; anh chị được phép tiến tới một hôn nhân mới khác hữu hiệu.
Kính xin cha sở ghi chú vào sổ rửa tội và hôn phối sự vô hiệu của hôn phối giữa hai anh chị nêu trên (đ. 1682§2).
Văn thư này có giá trị như một xác nhận pháp lý của Tòa án Giáo Phận, anh chị có thể trình với giáo quyền trước khi kết hôn mới hoặc thành sự hóa hôn phối. 
 
 
 
Lm. JB. Lê Ngọc Dũng
Đại Diện Tư Pháp
Lm. Pr. Nguyễn Hoàn Vũ
Lục sự
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

GIAOLUATCONGGIAO.COM

GIỚI THIỆU TRANG GIÁO LUẬT CÔNG GIÁO

Con xin giới thiệu trang Web ;http://giaoluatconggiao.com được thành lập với sự khuyến khích của Đức cha Toma Nguyễn Văn Trâm, Gp. Bà Rịa phụ trách Giáo Luật trong HĐGMVN, Đức cha Giuse Võ Đức Minh Gp Nha Trang. Trang Web được phát kiến và hình thành với các lý do sau: - Trong khóa Bổ Túc...

THỐNG KÊ
 • Đang truy cập5
 • Hôm nay570
 • Tháng hiện tại17,525
 • Tổng lượt truy cập10,901,887
Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi