QUY CHẾ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ GP PHÚ CƯỜNG

Thứ tư - 08/03/2017 07:25
QUY CHẾ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
 
Chương I - DANH XƯNG VÀ MỤC ĐÍCH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
Điều 1: Danh xưng
Vì nhu cầu của giáo xứ, Đức Giám mục giáo phận sẽ thiết lập trong mỗi giáo xứ một Hội đồng Mục vụ (HĐMV), do Linh mục chánh xứ đứng đầu (x. Giáo luật, điều 536). Hội đồng này có tên gọi là Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (HĐMVGX).
Điều 2: Mục đích
“Giáo Hội được điều khiển và hướng dẫn nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng ban phát các ân huệ khác nhau thuộc phẩm trật và đoàn sủng, cho tất cả những người đã được rửa tội, bằng cách mời gọi họ hành động và đồng trách nhiệm, mỗi người theo cách thế của mình” (Tông huấn Kitô hữu Giáo dân, số 21). Do đó, các thành viên của HĐMVGX có trách nhiệm góp phần cổ vũ sinh hoạt mục vụ giáo xứ ngày một thăng tiến.
Chương II - TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
Điều 3: Giáo xứ
Giáo xứ là cộng đoàn Kitô hữu nhất định được thiết lập cách bền vững trong Giáo Hội địa phương, mà trách nhiệm mục vụ được uỷ thác cho Linh mục chánh xứ như là chủ chăn riêng của giáo xứ, dưới quyền Đức Giám mục giáo phận (x. Giáo luật, điều 515). Giáo xứ có thể là tòng thổ, có địa giới rõ ràng, hoặc tòng nhân xét theo lễ điển, ngôn ngữ, quốc tịch, v.v. (x. Giáo luật, điều 518). Khi được thành lập cách hợp lệ, giáo xứ được thừa hưởng tư cách pháp nhân trong Giáo Hội mà chỉ thẩm quyền của Đức Giám mục giáo phận mới có quyền bãi bỏ hoặc thay đổi giáo xứ (x. Giáo luật, điều 515).
Điều 4: Linh mục chánh xứ
Linh mục chánh xứ là chủ chăn riêng của giáo xứ được trao phó trách nhiệm chăm sóc mục vụ, theo sự uỷ thác của Đức Giám mục giáo phận, để thi hành sứ vụ giảng dạy, thánh hoá và lãnh đạo giáo xứ cùng với sự hợp tác của mọi thành phần dân Chúa (x. Giáo luật, điều 519).
Điều 5: Linh mục phó xứ
Vì lợi ích mục vụ, Linh mục phó xứ là người được Đức Giám mục giáo phận sai đến giúp các giáo xứ với tư cách là cộng sự viên của Linh mục chánh xứ. Ngài chia sẻ và thi hành các công việc mục vụ dưới quyền điều hành của Linh mục chánh xứ (x. Giáo luật, điều 545).
 
 
Điều 6: Các tu sĩ
Các tu sĩ khi hiện diện nơi cộng đoàn giáo xứ, họ được mời gọi cộng tác vào các hoạt động mục vụ của giáo xứ dưới quyền điều hành của Linh mục chánh xứ, miễn là họ vẫn phải tôn trọng đặc tính và mục đích của hội dòng mình.
Điều 7: Giáo dân
Các Kitô hữu giáo dân là những người nhờ lãnh nhận bí tích Rửa tội, được tháp nhập vào Đức Kitô để tạo thành cộng đoàn Dân Chúa, được tham dự vào ba chức vụ của Chúa Kitô là Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế. Tuỳ theo hoàn cảnh riêng của mỗi người, họ được kêu gọi thi hành sứ mạng mà Thiên Chúa uỷ thác cho Giáo Hội chu toàn trên trần gian (x. Giáo luật, điều 204).
Điều 8: Cơ cấu tổ chức Hội đồng Mục vụ Giáo xứ
Hội đồng Mục vụ Giáo xứ gồm:
1. Ban Thường vụ gồm các thành viên sau: Trưởng ban, Phó ban nội vụ, Phó ban ngoại vụ, Thủ quỹ và Thư ký;
2. Trưởng ban đại diện các giáo khu;
3. Các trưởng ban chuyên trách gồm: Ban Giáo lý, Ban Phụng tự, Ban Thánh nhạc, Ban Khánh tiết, Ban Bác ái Xã hội, Ban Quản trị tài sản, v.v. Các trưởng ban là những Kitô hữu có chuyên môn và đức hạnh;
4. Đại diện các giới: Người Cao tuổi, Gia trưởng, Hiền mẫu, Giới Trẻ, Thiếu nhi;
5. Đại diện các đoàn thể, hội đoàn và phong trào tông đồ được Đức Giám mục giáo phận công nhận.
Chương III - TUYỂN CHỌN
Điều 9: Tiêu chuẩn
Đã lãnh nhận bí tích khai tâm Kitô giáo, đã ghi danh trong giáo xứ ít là một năm, ứng viên vào HĐMVGX là tín hữu có:
1. Đời sống đạo đức gương mẫu, phù hợp với giáo huấn và đường lối của Giáo Hội, uy tín, nhiệt thành trong việc chung và không bị ngăn trở về Giáo luật;
2. Những đức tính nhân bản cần cho chức vụ, như tinh thần trách nhiệm, hy sinh phục vụ, biết làm việc tập thể;
3. Năng lực cần thiết cho chức vụ: sức khoẻ, trình độ văn hoá (và trình độ học vấn tương xứng), những kỹ năng chuyên môn;
4. Thời giờ đủ và thích hợp dành cho công việc chung;
5. Hạn tuổi: đối với thành viên Ban Thường vụ và trưởng các giáo khu: từ 30 đến 63 tuổi; đối với các thành viên, có thể mở rộng hạn định: từ dưới 30 đến 65 tuổi.
 
Điều 10: Tuyển chọn Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ
Việc tuyển chọn các thành viên của HĐMVGX và giáo khu được tổ chức:
1. Hoặc do giáo dân bầu ra với sự chấp thuận của Linh mục chánh xứ;
2. Hoặc do Linh mục chánh xứ bổ nhiệm trong những hoàn cảnh đặc biệt và ngoại lệ.
Điều 11: Bổ nhiệm các chức danh của Ban Thường vụ
Năm ứng viên trúng cử hoặc được bổ nhiệm sẽ cùng họp với Linh mục chánh xứ để bầu các chức danh Trưởng ban, Phó ngoại, Phó nội, Thư ký và Thủ quỹ.
Điều 12: Bổ nhiệm các trưởng ban chuyên trách
1. Để được bổ nhiệm làm trưởng ban chuyên trách của HĐMVGX như quy định ở điều 8 khoản 3, các ứng viên cần có đủ tư cách như điều 9 quy định.
2. Linh mục chánh xứ sau khi tham khảo ý kiến của những người khôn ngoan và của chính đương sự, sẽ bổ nhiệm đương sự vào nhiệm vụ chuyên trách.
Điều 13: Tuyển chọn trưởng các giới và đoàn thể
Mỗi giới và đoàn thể sẽ bầu chọn ban điều hành giới hay đoàn thể tuỳ theo nội quy của họ. Tuy nhiên, ứng viên được bầu chọn phải có đủ tư cách của điều 9 quy định.
CHƯƠNG IV: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN LỢI
Điều 14: Nhiệm vụ của Linh mục chánh xứ đối với Hội đồng Mục vụ Giáo xứ
Vì là người chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc lãnh đạo và quản trị giáo xứ, Linh mục chánh xứ:
1. Nên mời Linh mục phó xứ, đại diện tu sĩ đang cộng tác trong sinh hoạt mục vụ giáo xứ tham gia sinh hoạt của HĐMVGX;
2. Triệu tập và chủ toạ các phiên họp của HĐMVGX. Khi vắng mặt, Linh mục chánh xứ có thể uỷ nhiệm cho Linh mục phó xứ hoặc cho Trưởng ban Thường vụ triệu tập và điều hành các cuộc họp của HĐMVGX;
3. Tạo bầu khí hiệp thông, đối thoại và lắng nghe ý kiến đóng góp của các thành viên HĐMVGX;
4. Quan tâm huấn luyện và bồi dưỡng các thành viên HĐMVGX về phương diện thiêng liêng và tri thức chuyên môn, nhằm nâng cao năng lực phục vụ giáo xứ.
Điều 15: Nhiệm vụ chung của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ
Vì là những cộng sự viên của Linh mục chánh xứ trong việc quản trị giáo xứ:
1. Ý kiến của các thành viên HĐMVGX chỉ có tính tư vấn và tham khảo (x. Giáo luật, điều 536 §2). Vì thế, Linh mục chánh xứ có quyền khước từ ý kiến của HĐMVGX khi thấy các ý kiến ấy không phù hợp với đường lối mục vụ của giáo phận, hay ngược với lương tâm mục tử của ngài.
2. Tuy nhiên, trong tinh thần tôn trọng và khuyến khích ý thức trách nhiệm của giáo dân trong Giáo Hội, Linh mục chánh xứ nên chấp nhận những ý kiến khôn ngoan của họ (x. Hiến chế GH 37). Vì vậy, nếu không ngược lại với đường lối mục vụ của giáo phận, Linh mục chánh xứ nên phê chuẩn những quyết nghị được 2/3 thành viên HĐMVGX tán thành.
Điều 16: Nhiệm vụ riêng của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ
Căn cứ vào giáo huấn của Công đồng Vaticanô II và quy định của Giáo luật, HĐMVGX có những nhiệm vụ sau đây:
1. Nắm bắt tình hình giáo xứ về mọi mặt, nhất là về đời sống đức tin và phong hóa, để từ đó cùng với Linh mục chánh xứ hoạch định chương trình mục vụ cụ thể, đề ra phương thức và phân công thực hiện.
2. Phối hợp các sinh hoạt mục vụ trong các giáo khu, các ban ngành, các giới và các hội đoàn.
3. Theo dõi, đôn đốc thực hiện quyết nghị của HĐMVGX về sinh hoạt mục vụ trong giáo xứ đã được Linh mục chánh xứ phê chuẩn.
4. Giúp Linh mục chánh xứ quản lý tài sản chung của giáo xứ (x. Giáo luật, điều 537).
5. Tham dự các buổi họp do Linh mục chánh xứ hay những người được Linh mục chánh xứ ủy quyền triệu tập.
6. Quan tâm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và nâng cao khả năng làm việc tập thể với tinh thần phục vụ.
Điều 17: Nhiệm vụ Ban Thường vụ
Được tuyển chọn để cộng tác chặt chẽ với Linh mục chánh xứ trong việc quản trị giáo xứ, các thành viên Ban Thường vụ có nhiệm vụ sau:
 1. Trưởng ban:Cùng với linh mục chánh xứ và dưới sự hướng dẫn của ngài, trưởng ban có nhiệm vụ:
 • Chịu trách nhiệm chung về HĐMVGX trong việc lãnh đạo, điều hành, quán xuyến các sinh hoạt mục vụ tổng quát của giáo xứ.
 • Khi được Linh mục chánh xứ uỷ nhiệm, chủ toạ các phiên họp của HĐMVGX, các buổi sinh hoạt của Ban Thường vụ.
 • Thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ trong những trường hợp được uỷ nhiệm, nhưng không có quyền đồng thuận những gì trái nghịch quyền lợi của giáo xứ.2. Phó ban nội vụ:
 • Hợp tác với trưởng ban và thay thế khi trưởng ban vắng mặt.
 • Điều phối các sinh hoạt mục vụ trong giáo xứ, trong các giáo khu, các ban ngành, các giới và các hội đoàn. 3. Phó ban ngoại vụ:
 • Hợp tác với trưởng ban để phối hợp các sinh hoạt liên quan tông đồ giáo dân, truyền bá đức tin, bác ái, xã hội.
 • Phụ trách công tác đối ngoại.4. Thư ký:
 • Giúp phác thảo chương trình và ghi chép biên bản các buổi họp Ban Thường vụ và  HĐMVGX. Biên bản phải có chữ ký của vị chủ tọa và của thư ký mới có giá trị.
 • Thông báo quyết nghị của HĐMVGX.
 • Phối hợp với các giáo khu để cập nhật hóa các số liệu về gia đình Công giáo trong giáo xứ.
 • Giúp Linh mục chánh xứ thực hiện và lưu trữ sổ sách giáo xứ.
 • Phụ trách thông tin, liên lạc văn thư và báo cáo các số liệu. 5. Thủ quỹ:
 • Dưới sự thống nhất của Linh mục chánh xứ cùng với Trưởng ban Thường vụ, quản lý tài chánh của HĐMVGX (không phải tài chánh giáo xứ) (x. Giáo luật, điều 532).
 • Cùng với Ban Thường vụ tìm cách gây quỹ cho giáo xứ, việc gây quỹ và cách thức làm cần phải được Linh mục chánh xứ đồng ý.
 • Khi chi những khoản bất thường hoặc vượt quá quy định phải được sự đồng ý của Linh mục chánh xứ.     
Điều 18: Nhiệm vụ của các ban điều hành giáo khu
  1. Trưởng khu
Cộng tác với Linh mục chánh xứ và Ban Thường vụ để đôn đốc các sinh hoạt của giáo khu.
  2. Phó khu
  Cộng tác với trưởng khu để đôn đốc các sinh hoạt của giáo khu và thay thế trưởng khu khi vị này vắng mặt.
Điều 19: Nhiệm vụ của các trưởng ban chuyên trách
 Cộng tác với Linh mục chánh xứ và Ban Thường vụ trong công việc chuyên môn, các thành viên HĐMVGX có nhiệm vụ:
1. Họp tác với Ban Thường vụ và với nhau để thực hiện các phần việc chuyên môn của mình trong sự tương kính, tương nhượng và tương trợ;
2. Tạo mối dây liên kết và hoà hợp trong và giữa các giới, các hội đoàn, các gia đình trong giáo xứ, để thi hành việc phục vụ, sứ vụ bác ái với tính cách cộng đồng, thể hiện tình liên kết và tinh thần hiệp thông;
3. Đảm nhận, thi hành các quyết định chung của giáo xứ và thực hiện các công tác được trao phó theo phần việc chuyên môn của mình;
4. Trình bày nhu cầu và nguyện vọng thuộc các phần việc chuyên môn của mình, báo cáo tình hình và công tác đã thực hiện trong phạm vi chuyên trách đó.
Điều 20: Nhiệm vụ của trưởng các giới và đoàn thể
Cộng tác với Linh mục chánh xứ và Ban Thường vụ để chăm lo cho những sinh hoạt của giới hay đoàn thể nhằm thúc đẩy tình hiệp thông và tăng trưởng trong đời sống thiêng liêng. Khi có những chương trình hay kế hoạch đặc biệt dành cho giới và đoàn thể, trưởng các giới và đoàn thể nên xin ý kiến của Linh mục chánh xứ.
Điều 21: Quyền lợi của các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ như sau:
1. Những thành viên đương nhiệm có quyền lợi:
 • Được huấn luyện, bồi dưỡng nhiệm vụ chuyên môn,
 • Được Linh mục chánh xứ dâng lễ cầu nguyện cho tất cả các thành viên đương nhiệm, cũng như đã mãn nhiệm trong dịp lễ bổn mạng của HĐMVGX.
 • Nhận được sự trân trọng, thái độ biết ơn và lời cầu nguyện của cộng đoàn giáo xứ.
 • Được Đức Giám mục giáo phận cấp vi bằng tưởng lệ sau khi hoàn thành nhiệm vụ cách mỹ mãn và thanh danh được giữ gìn tốt đẹp.  2. Những thành viên đương nhiệm hay mãn nhiệm qua đời:
        a. Trong những ngày tang lễ:
 • Giáo xứ sẽ trích quỹ xin một lễ.
 • HĐMVGX sẽ đến viếng xác và thông báo cho cộng đoàn dự lễ an táng.      b. Hằng năm vào dịp lễ các đẳng linh hồn, HĐMVGX sẽ xin một lễ cầu cho các thành viên HĐMVGX đã qua đời. Bổng lễ trích từ quỹ của HĐMVGX.
CHƯƠNG V: NHIỆM KỲ, SINH HOẠT, TỪ NHIỆM, BÃI NHIỆM, BỔ KHUYẾT
Điều 22: Nhiệm kỳ
1. Các thành viên của HĐMVGX dù được bầu chọn hay bổ nhiệm đều có nhiệm kỳ bốn năm. Nhiệm kỳ này được bắt đầu và kết thúc theo uỷ nhiệm thư của Đức Giám mục giáo phận.
2. Các thành viên HĐMVGX sẽ nhận uỷ nhiệm thư của Đức Giám mục giáo phận.
Điều 23: Tổ chức sinh hoạt
Sinh hoạt HĐMVGX được ấn định như sau:
1. Tất cả các thành viên của HĐMVGX sẽ nhóm họp để trao đổi và đóng góp ý kiến cho kế hoạch mục vụ của Linh mục chánh xứ theo định kỳ ba tháng một lần.
2. Sinh hoạt định kỳ của Ban Thường vụ: mỗi tháng họp một lần để kiểm điểm những công việc thường xuyên trong giáo xứ. Có thể mời các trưởng giáo khu cùng tham dự.
3. Sinh hoạt ngoại thường của HĐMVGX: khi có công việc cần thiết, Linh mục chánh xứ có thể triệu tập cuộc họp HĐMVGX.
4. Các giới và đoàn thể sinh hoạt theo quy chế riêng của mình.
Điều 24: Sinh hoạt của các giáo khu
Tuỳ theo hoàn cảnh của mỗi giáo khu, trưởng khu có thể lên kế hoạch mục vụ nhằm kiến tạo sự hiệp thông, thăng tiến đời sống đức tin, thực thi đức ái và thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Điều 25: Từ nhiệm
Khi có lý do chính đáng, các thành viên của HĐMVGX có thể xin từ chức với điều kiện được Linh mục chánh xứ và HĐMVGX chấp thuận.
Điều 26: Bãi nhiệm
1. Các thành viên HĐMVGX có thể bị bãi nhiệm sau nhiều lần được nhắc nhở mà không có thay đổi, nếu đương sự phạm những lỗi lầm nặng nề sau đây:
 • Bê trễ trách nhiệm cách trầm trọng và lâu dài;
 • Sống bê tha, rượu chè, cờ bạc, rối vợ hoặc rối chồng;
 • Gây mất đoàn kết nội bộ;
 • Chống đối hoặc bất tuân những quyết định mục vụ quan trọng của Linh mục chánh xứ.2. Việc bãi nhiệm do Linh mục chánh xứ quyết định sau khi đã bàn bạc với Ban Thường vụ.
  3. Nếu HĐMVGX chống đối Linh mục chánh xứ, hoặc có những hành vi làm tổn thương đến giáo xứ, hoặc gây gương xấu, Linh mục chánh xứ sẽ trình vụ việc lên Đức Giám mục giáo phận. Sau khi tìm hiểu sự việc, Đức Giám mục giáo phận có thể giải tán HĐMVGX và cho phép Linh mục chánh xứ thành lập HĐMVGX mới.
Điều 27: Bổ khuyết
Khi có khuyết vị trong HĐMVGX:
1. Nếu các thành viên khác có thể kiêm nhiệm, thì Linh mục chánh xứ sẽ quyết định và không cần xin uỷ nhiệm thư mới của Đức Giám mục giáo phận;
2. Nếu phải bầu bổ sung hoặc chỉ định một thành viên mới theo quy chế HĐMVGX, thì Linh mục chánh xứ trình cho Đức Giám mục giáo phận biết và nhận uỷ nhiệm thư cho các thành viên mới.
CHƯƠNG VI: QUY CHẾ CỦA GIÁO PHẬN VÀ NỘI QUY GIÁO XỨ
Điều 28: Nội quy riêng của mỗi giáo xứ
1. Tuỳ hoàn cảnh, mỗi giáo xứ có thể hình thành nội quy riêng triển khai quy chế HĐMVGX này, xác định chi tiết về việc tổ chức và điều hành giáo xứ, các giáo khu và các ban chuyên trách, về việc tuyển chọn (thời gian, thể thức, nhiệm kỳ, v.v.) - chọn bổn mạng HĐMVGX, v.v. Có thể theo truyền thống chọn một vị thánh giáo dân Việt Nam làm bổn mạng chung cho các HĐMVGX.
2. Nội quy trước hết xác định mô hình giáo xứ và định hướng mục vụ nhằm mời gọi mọi thành phần góp sức thực hiện, và qua nỗ lực chung, cùng nhau xây dựng tình đoàn kết huynh đệ và tinh thần hiệp thông trong giáo xứ và trong giáo phận, làm chứng cho tình thương cứu độ của Thiên Chúa là Cha chung của mọi người.
3. Nội quy cần được giáo dân góp ý và Linh mục chánh xứ phê chuẩn. Nội quy có thể hình thành sau khi đã trao đổi và thống nhất cơ bản trong giáo hạt.
Điều 29: Quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ của giáo phận
Quy chế HĐMVGX này gồm 6 chương và 29 điều, có hiệu lực từ ngày 25.12, lễ Giáng Sinh 2016 và thay thế mọi quy định tương tự trước đây. Kể từ thời điểm này, các giáo xứ trong giáo phận cần thiết lập HĐMVGX và thực hiện theo quy chế chung này.   
          Toà Giám mục Phú Cường, ngày 25 tháng 12 năm 2016
 
(Đã ấn ký)
X Giuse Nguyễn Tấn Tước
                                         Giám mục Giáo phận Phú Cường

 
NGHI THỨC TUYÊN HỨA HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
 
Sau bài giảng, người dẫn lễ đọc:
Người dẫn:
Giờ đây là nghi thức tuyên hứa của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ nhiệm kỳ mới. 
Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các vị tân quý chức luôn mẫu mực trong đời sống người Kitô hữu cũng như trở nên những tông đồ nhiệt thành trong mọi sinh hoạt của cộng đoàn.
I. CÔNG BỐ BỔ NHIỆM VÀ XƯỚNG DANH
Chủ sự: Cộng đoàn giáo xứ thân mến,
Sau khi cầu nguyện, suy nghĩ, và tiến hành bầu cử theo Quy chế HĐMVGX của giáo phận, cộng đoàn giáo xứ chúng ta đã chọn lựa những người được coi là xứng đáng để tham gia vào Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Danh sách những người này đã được Đức Giám mục giáo phận phê chuẩn vào những chức vụ khác nhau với nhiệm kỳ bốn năm.
Hôm nay, các vị này sẽ long trọng tuyên hứa đảm nhận chức vụ. Xin mọi người cầu nguyện và nâng đỡ, để nhờ ơn Chúa, họ sẽ quảng đại dấn thân, tích cực phục vụ và phát triển giáo xứ theo đường hướng mục vụ của giáo phận.
Phó tế hoặc một thừa tác viên thích hợp công bố danh sách quý chức gồm tên thánh, họ và tên gọi, chức vụ :
Xin mời quý vị đã được phê chuẩn tham gia HĐMVGX nhiệm kỳ mới tiến lên :
Ông ………………, chức vụ ……………
Thành viên được xướng danh thưa: “Có mặt”, rồi tiến lên xếp thành hàng ngang trước bàn thờ.
II. THẨM VẤN VÀ TUYÊN HỨA
Khi việc xướng danh kết thúc và mọi người đã ổn định vị trí, chủ sự thẩm vấn.
Chủ sự: Anh chị em thân mến,
Sắc lệnh về Hoạt động Tông đồ Giáo dân dạy rằng: “Bởi được thông dự vào chức năng Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế của Chúa Kitô, người giáo dân cũng giữ một vai trò tích cực trong đời sống và hoạt động của Giáo Hội. Nơi các cộng đoàn Giáo Hội, hoạt động của giáo dân thật cần thiết, đến nỗi nếu không có hoạt động đó, chính hoạt động tông đồ của các chủ chăn thường không thể đạt được kết quả trọn vẹn” (số 10).
Anh chị em là những người đã được cộng đoàn giáo xứ tín nhiệm bầu chọn và được Đức Giám mục giáo phận phê chuẩn để cộng tác với linh mục chính xứ phục vụ cộng đoàn trong tư cách là Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Vậy, anh chị em có hứa sẽ chu toàn mọi trách vụ được trao phó không?
HĐMVGX: Thưa con hứa.
Chủ sự: Trong khi thi hành nhiệm vụ, anh chị em có hứa luôn trung thành với lề luật Thiên Chúa và giáo huấn của Hội Thánh, hiệp nhất với nhau và với các vị chủ chăn trong tinh thần bác ái và tôn trọng không?
HĐMVGX: Thưa con hứa.
Chủ sự: Anh chị em có hứa sẽ kiên trì vượt qua mọi khó khăn trở ngại, tích cực dấn thân trong các hoạt động tông đồ, ngõ hầu làm sáng danh Chúa và mưu ích cho cộng đoàn là Nhiệm thể Chúa Kitô không?
HĐMVGX: Thưa con hứa.
Chủ sự: Vậy giờ đây, trước nhan Thiên Chúa và trước sự hiện diện của toàn thể cộng đoàn, anh chị em hãy long trọng nói lên lời cam kết của mình. 
Tất cả các thành viên HĐMVGX quỳ, đưa tay phải về phía trước và cùng đọc lời tuyên hứa:
Nhờ ơn Chúa giúp,/ và nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria cùng toàn thể các Thánh/  chúng con xin hứa sẽ đem hết khả năng cộng tác với cha xứ/ và các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ/ trong mọi hoạt động mục vụ/ để tôn vinh Thiên Chúa/ và giúp cộng đoàn giáo xứ ngày càng phát triển./ Chúng con cũng sẵn sàng liên kết và tích cực tham gia vào các sinh hoạt mục vụ chung của giáo phận/ để củng cố tình hiệp thông/ và làm cho đời sống đức tin của Giáo Hội địa phương thêm sống động./ Xin Thánh Tâm Chúa chúc lành và dẫn dắt chúng con./ Amen.
Tuyên hứa xong, mọi người hạ tay xuống nhưng vẫn quỳ.
Chủ sự (dang tay trên quý chức và đọc lời nguyện chúc):
Lạy Thiên Chúa là Đấng ban phát mọi chức vụ và quyền bính, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và đoái thương chúc phúc X cho các tôi tớ Chúa đây là những người đang quyết tâm dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ cộng đoàn. Xin làm cho họ trở nên những người thợ nhiệt thành trong vườn nho của Chúa. Xin ban cho họ ơn can đảm và thần trí khôn ngoan, để họ biết những việc phải làm và chu toàn cách đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
III. TRAO UỶ NHIỆM THƯ:
Người dẫn:
Giờ đây, Linh mục chánh xứ đại diện cho Đức Giám mục giáo phận trao uỷ nhiệm thư cho các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ mới. Xin mời quý vị tiến lên.
Từng thành viên được xướng tên tiến lên nhận uỷ nhiệm thư sao cho tiện việc chụp ảnh kỷ niệm. Rồi trở về chỗ ngồi.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Có thể sắp xếp cho một số thành viên HĐMVGX dâng lễ vật.
IV. TRAO BẰNG TƯỞNG LỆ
Kết thúc lời nguyện hiệp lễ, người dẫn lễ đọc:
Người dẫn:
“Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Trong ngày vui hôm nay, cộng đoàn giáo xứ không quên những hy sinh đóng góp của quý vị Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã tích cực phục vụ, làm cho đời sống của giáo xứ được sống động và phát triển.
Giờ đây, Linh mục chính xứ trao bằng tưởng lệ cho những vị đã tích cực hy sinh phục vụ. Xin mời quý vị được xướng tên tiến lên.
Các vị được gọi tên, tiến lên từng người một. Linh mục chánh xứ trao bằng tưởng lệ cùng với cử chỉ cám ơn phù hợp (chụp ảnh lưu niệm).
- Sau đó, vị đại diện HĐMVGX mới nói đôi lời cám ơn Linh mục chánh xứ, cộng đoàn, cách riêng các vị cựu chức sắc; đồng thời, kêu gọi mọi người cộng tác trong nhiệm kỳ mới.
- Cuối cùng, mọi người cùng hướng về bàn thờ để nhận phép lành kết thúc Thánh lễ.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

GIAOLUATCONGGIAO.COM

GIỚI THIỆU TRANG GIÁO LUẬT CÔNG GIÁO

Con xin giới thiệu trang Web ;http://giaoluatconggiao.com được thành lập với sự khuyến khích của Đức cha Toma Nguyễn Văn Trâm, Gp. Bà Rịa phụ trách Giáo Luật trong HĐGMVN, Đức cha Giuse Võ Đức Minh Gp Nha Trang. Trang Web được phát kiến và hình thành với các lý do sau: - Trong khóa Bổ Túc...

THỐNG KÊ
 • Đang truy cập10
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm9
 • Hôm nay1,574
 • Tháng hiện tại31,910
 • Tổng lượt truy cập10,860,225
Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi